Udruga za zaštitu potrošača Krapinsko – zagorske županije

Udruga za zaštitu potrošača Krapinsko-zagorske županije
Ciljevi i aktivnost Udruge:

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge su:
1.  pravo na zaštitu gospodarskih interesa potrošača
2. pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu
3. pravo na pravnu zaštitu potrošača
4. pravo na informiranje i izobrazbu potrošača
5. pravo na udruživanje potrošača sa svrhom zaštite njihovih interesa,
pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovanje predstavnika
potrošača u radu tijela koja rješavaju pitanja od interesa za potrošače
PREDSJEDNIK UDRUGE: Nikola Plačko, dipl. ing. polj.

KONTAKT:

Adresa: Aleja Lavoslava Vukelića 8
49223 Sveti Križ Začretje
e- mail: nikola.placko@kr.htnet.hr nikola.placko@kr.t-com.hr
mob: 098/460 494; 098/990 32 18