Pravilnik o radu knjižnice

Na temelju članka 15. Statuta Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje ( Klasa : 612-04/10-01/10 Urbroj: 2197/04-05-10-01 od 28.06.2010.), ravnatelj 20.02.2012. donio je

PRAVILNIK O RADU OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE
SVETI KRIŽ ZAČRETJE

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se rad Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje (u daljnjem tekstu Općinska knjižnica), uvjeti i način korištenja knjižnične građe i usluga te druga pitanja u vezi s obavljanjem knjižnične djelatnosti u Općinskoj knjižnici.

Članak 2.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na osoblje i korisnike usluga Općinske knjižnice.

2. UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA KNJIŽNIČNE GRAĐE I USLUGA KNJIŽNICE

Članak 3.

Uslugama Općinske knjižnice mogu se pod jednakim uvjetima koristiti svi članovi knjižnice. Članom Općinske knjižnice može postati svaki građanin.

Članak 4.

Članstvo u Općinskoj knjižnici stječe se upisom. Pri upisu je potrebno predočiti odgovarajući osobni dokument (osobnu iskaznicu, putovnicu, indeks i sl.) te platiti troškove upisa (članarinu). Osobni podaci člana Općinske knjižnice su poslovna tajna.

Članak 5.

Članstvo u Općinskoj knjižnici vrijedi godinu dana od dana upisa. Cijenu članarine određuje ravnatelj. Član može podnijeti pisani zahtjev za oslobađanje plaćanja članarine. O opravdanosti zahtjeva odlučuje ravnatelj. Plaćanja članarine oslobađaju se zaposleni u Općini Sveti Križ Začretje, članovi Općinskog vijeća, nezaposleni i u sklopu akcije besplatnog učlanjenja u Mjesecu hrvatske knjige.

Članak 6.

Članstvo u Općinskoj knjižnici može biti počasno. Počasnim članom knjižnice može postati kulturna, znanstvena, stručna i druga ugledna osoba. O počasnom članstvu u knjižnici odlučuje ravnatelj.

Članak 7.

Prilikom upisa u Općinsku knjižnicu članu se izdaje članska iskaznica koja sadrži naziv i sjedište knjižnice, ime i prezime člana te njegov članski broj.

Članak 8.

Član je dužan predočiti člansku iskaznicu kod svakog posjeta Općinskoj knjižnici. Iskaznicom se može koristiti osoba na koju iskaznica glasi, a iznimno i član uže obitelji.

Članak 9.

O svakoj promjeni podataka (adresa, prezime, broj telefona i sl.) član je dužan izvijestiti Općinsku knjižnicu.

Članak 10.

Član je dužan čuvati člansku iskaznicu. Ukoliko se članska iskaznica izgubi ili ošteti, član je dužan nadoknaditi troškove izdavanja nove iskaznice. Član koji izgubi člansku iskaznicu, a odmah o tome ne izvijesti Općinsku knjižnicu, odgovara za štetu koju uporabom te iskaznice počini treća osoba.

Članak 11.

Članu prestaje članstvo u Općinskoj knjižnici ako na vrijeme ne obnovi članstvo, ukoliko ne poštuje ili grubo krši pravila knjižnice ili ako to sam zatraži. Članstvo se ne može obnoviti ako nisu vraćene sve knjige.

Članak 12.

Član ima pravo služiti se ukupnom knjižničnom građom u skladu s odredbama ovog Pravilnika, služiti se čitaonicom, tražiti od knjižničara potrebne podatke i obavijesti, pravodobno biti obaviješten o novonabavljenim knjigama te aktivnostima koje provodi knjižnica, rezervirati knjige iz posudbenog fonda.

Članak 13.

Član može odjednom posuditi najviše tri (3) knjige na rok od četrnaest (14) dana. Rok posudbe može se produžiti opet za 14 dana, najviše dvaput za redom. Rok za knjige iz obavezne školske lektire se ne produžuje.

Članak 14.

Član je dužan čuvati knjige od svakog oštećenja i gubitka. Za oštećenu ili izgubljenu knjigu član plaća odgovarajuću protuvrijednost. Oštećena ili izgubljena knjiga može se nadomijestiti istovjetnom, a u dogovoru s ovlaštenom osobom Općinske knjižnice i nekom drugom knjigom. Pri posudbi vrednije ili rjeđe knjige član potpisuje revers. Izgubi li knjigu za koju je potpisao revers, član je dužan platiti iznos upisan u revers. Član ne smije u knjigama stavljati bilješke, podcrtavati dijelove teksta, šarati, crtati, savijati listove ili na drugi način oštećivati knjige.

Članak 15.

Izvan prostora Općinske knjižnice ne posuđuju se rijetke knjige, priručnici, enciklopedije, leksikoni, rječnici, atlasi, periodične publikacije i zaštićeni fond. Iznimno, posudbu iz ovih fondova može odobriti ravnatelj. Knjige i časopisi iz ovih zbirki isključivo se koriste u čitaonici.

Članak 16.

Članu nije dopušteno da sam poseže za priručnom literaturom ili za knjigama iz zaštićenog fonda već se dužan obratiti dežurnom knjižničaru.

Članak 17.

Član se može zadržavati u slobodnom prostoru, odnosno posudbenom prostoru onoliko koliko je potrebno za izbor knjiga. Ni u jednom prostoru Općinske knjižnice nije dopušteno preglasno govoriti ili galamiti, jesti, piti, pušiti, dovoditi životinje, nekulturno se ponašati te na bilo koji drugi način ometati u radu korisnike i osoblje knjižnice.

Članak 18.

Osobe koje nisu članovi knjižnice mogu koristiti knjižničnu građu samo u čitaonici uz predočenje osobne iskaznice.

Članak 19.

U Općinskoj knjižnici mogu se fotokopirati samo knjige i časopisi iz fonda knjižnice, ali ne više od dvadeset (20) stranica. Uslugu fotokopiranja mogu koristiti samo članovi Općinske knjižnice.

Članak 20.

Za sve informacije vezane za način i korištenje građe i usluga član se može obratiti dežurnom knjižničaru. Knjižničar je dužan razriješiti korisnikov zahtjev, odnosno uputiti ga u samostalno razrješenje, dužan je pomoći korisnicima preporukom u izboru literature, uputiti korisnika u služenje knjižnicom, pojedinim odjelima, zbirkama i katalozima. Član, odnosno korisnik je dužan poštivati upute i upozorenja knjižničnog osoblja.

Članak 21.

Općinska knjižnica će redovito u postupku otpisa i revizije izlučivati zastarjelu, dotrajalu ili uništenu građu sukladno Pravilniku o reviziji i otpisu knjižnične građe.

3. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ovaj Pravilnik mijenja se i dopunjuje na način na koji je donesen.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana nakon objave na Oglasnoj ploči Općine Sveti Križ Začretje.

KLASA: 612-04/12-01/09
URBROJ: 2197/04-05-12-1

Sveti Križ Začretje, 20. veljače 2012.
ravnatelj Franjo Kučko

Ovaj Pravilnik objavljen je na Oglasnoj ploči i stupio je na snagu 28.02.2012.

ravnatelj Franjo Kučko