Odluka o javnim priznanjima

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:061-01/12-01/02
Urbroj: 2197/04-01-12-2
Sveti Križ Začretje, 26.07.2012.

Na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narode novine broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 10. i 11. Statuta Općine Sveti Križ Začretje («Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije» br. 15/09 i 5/11), Općinsko vijeće općine Sveti Križ Začretje na 27. sjednici održanoj 26.07.2012. godine, donijelo je:

O D L U K U

O JAVNIM PRIZNANJIMA
OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE

I. TEMELJNE ODBEDBE

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se nazivi, uvjeti i način dodjele javnih priznanja Općine Sveti Križ Začretje.

Članak 2.
Javna priznanja Općine Sveti Križ Začretje su:

1. Počasni građanin Općine Sveti Križ Začretje,
2. Nagrada za životno djelo Općine Sveti Križ Začretje,
3. Plaketa „Grb Općine Sveti Križ Začretje“,
4. Povelja Općine Sveti Križ Začretje,
5. Zahvalnica Općine Sveti Križ Začretje .

Članak 3.
Javna priznanja svečano se uručuju povodom „Dana Općine Sveti Križ Začretje“ 14. rujna.
Općinski načelnik iznimno dodjeljuje zahvalnicu tijekom cijele godine.

Članak 4.
U tijeku jedne godine fizičkoj ili pravnoj osobi može se dodijeliti samo jedno od javnih priznanja, a osobi proglašenoj počasnim građaninom ne mogu se dodjeljivati druga javna priznanja utvrđena ovom Odlukom.

II. JAVNA PRIZNANJA OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE

1. Počasni građanin Općine Sveti Križ Začretje

Članak 5.
Počasnim građaninom Općine Sveti Križ Začretje mogu biti proglašeni građani Republike Hrvatske i drugih država koji su osobno i izuzetno doprinijeli napretku Općine Sveti Križ Začretje, Krapinsko-zagorske županije i Republike Hrvatske u cjelini, kao i podizanju ugleda i promiđžbi hrvatskog gospodarstva, kulture i športa u svijetu, te građani koji su dali izuzetan doprinos Općini u uspostavljanju veza na lokalnoj razini i u međunarodnim kontaktima jedinica i tijela lokalne samouprave.

Članak 6.
Osobi koja je proglašena počasnim građaninom Općine Sveti Križ Začretje uručuje se Povelja počasnog građanina Općine Sveti Križ Začretje.

Članak 7.
Počasni građanin upisuje se u knjigu počasnih građana Općine Sveti Križ Začretje koja se vodi i čuva u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Križ Začretje.

2. Nagrada za životno djelo Općine Sveti Križ Začretje

Članak 8.
Nagrada za životno djelo je posebno javno priznanje koje se dodjeljuje građanima Općine, kao i osobama iz drugih sredina, a koje su svojim radom i javnim djelovanjem u gospodarstvu, kulturi, sportu i u drugim oblastima društvenog života, osobito zaslužne za razvoj, napredak i ugled Općine Sveti Križ Začretje.

3. Plaketa „Grb Općine Sveti Križ Začretje“

Članak 9.
Plaketa „Grb Općine Sveti Križ Začretje“ je posebno javno priznanje koje se dodjeljuje pravnim i fizičkim osobama za izuzetna ostvarenja i doprinos kulturnom, športskom, duhovnom i sveukupnom društvenom životu Općine.

Članak 10.
Plaketa „Grb Općine Sveti Križ Začretje“ u pravilu se dodjeljuje pravnim i fizičkim osobama s područja Republike Hrvatske i drugih država, ako je njihov doprinos usko vezan za život i razvoj Općine Sveti Križ Začretje.

Članak 11.
Svake godine se mogu dodijeliti najviše 3 plakete „Grb Općine Sveti Križ Začretje.

4. Povelja Općine Sveti Križ Začretje

Članak 12.
Povelja Općine Sveti Križ Začretje dodjeljuje se pojedincima, javnim i drugim ustanovama, poduzećima, jedinicama lokalne samouprave i uprave u zemlji i inozemstvu, državnim tijelima i drugim institucijama za njihove izuzetne zasluge i rezultate koji doprinose razvoju Općine ili se naročito ističu u gospodarskoj, kulturnoj, umjetničkoj, športskoj i drugoj oblasti društvenog života.

5. Zahvalnica Općine Sveti Križ Začretje

Članak 13.
Zahvalnicu Općine Sveti Križ Začretje dodjeljuje Općinsko vijeće povodom Dana općine 14. rujna, te Općinski načelnik tijekom godine u drugim prigodnim prilikama ili prema potrebi.
Zahvalnica se dodjeljuje pravnim i fizičkim osobama za razne donacije i pomoći Općini kao i za druge slične aktivnosti te istaknutim članovima i udrugama građana za pojedinačne zasluge i doprinose u radu udruge.

III. POSTUPAK DODJELE JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Članak 14.
Inicijativu za proglašenje Počasnog građanina Općine Sveti Križ Začretje mogu dati:
– Općinski načelnik
– radna tijela Općinskog vijeća
– najmanje 5 vijećnika Općinskog vijeća
– Vijeća mjesnih odbora s područja Općine Sveti Križ Začretje

Članak 15.
Inicijativu za dodjelu Nagrade za životno djelo, Plakete „Grb Općine Sveti Križ Začretje“, Povelje i Zahvalnice Općine Sveti Križ Začretje mogu dati:
– Općinski načelnik,
– radna tijela Općinskog vijeća,
– najmanje 5 vijećnika Općinskog vijeća
– Vijeće mjesnih odbora s područja Općine Sveti Križ Začretje
– udruge građana sa područja Općine Sveti Križ Začretje
– ustanove sa sjedištem na području Općine Sveti Križ Začretje
– tvrtke sa sjedištem na području Općine Sveti Križ Začretje
– druge fizičke i pravne osobe

Članak 16.
Inicijativu iz članka 14. i 15. ove odluke ovlašteni subjekti dužni su dostaviti Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Sveti Križ Začretje (u daljnjem tekstu Odbor) u pisanom obliku.

Članak 17.
Inicijativa mora sadržavati:
– podatke o podnositelju inicijative;
– životopis fizičke osobe, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi, te obrazloženje zbog kojeg se predlaže dodjela javnog priznanja Općine Sveti Križ Začretje;
– ostala dokumentacija po zahtjevu Odbora.

Članak 18.
Odbor ima 7 članova, koje imenuje Općinsko vijeće iz reda Općinskog vijeća, te predstavnika društvenih i gospodarskih subjekata.

Članak 19.
Odbor je dužan razmotriti sve pristigle inicijative, a po potrebi zatražiti mišljenje od nadležnih stručnih tijela i institucija, radi utvrđivanja istinitosti inicijativa, odnosno dostavljanih obrazloženja i dokumentacije, kojom se potkrepljuje određena inicijativa.
Nakon razmatranja inicijativa Odbor utvrđuje Prijedlog za dodjelu nagrada i priznanja kojeg upućuje Općinskom vijeću.

Članak 20.
Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Križ Začretje donosi Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje.
Javna priznanja Općine Sveti Križ Začretje uručuje Općinski načelnik, a u slučaju njegove spriječenosti, odnosno odsutnosti, predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Križ Začretje.

Članak 21.
Ako se za počasnog građanina Općine Sveti Križ Začretje predloži strani državljanin, Odbor je dužan pribaviti i mišljenje nadležnih diplomatsko-konzularnih predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu.

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 22.
Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Križ Začretje vodi posebnu evidenciju o priznanjima koja su dodijeljena i uručena temeljem ove odluke, kao i priznanjima koja su dodijeljena i uručena Općini Sveti Križ Začretje.

Članak 23.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o javnim priznanjima Općine Sveti Križ Začretje „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 12/1999.) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 14/2010.)

Članak 24.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Branko Kos