Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 335-01/15-01/01
URBROJ: 2197/04-01-15-2
Sveti Križ Začretje, 14.12.2015.
Na temelju članka 9. stavka 2., članka 14. stavka 1. i članka 41. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15) te članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 5/13 i 15/14) Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na 19. sjednici, održanoj 14.12.2015. godine, donijelo je

O D L U K U
o ugostiteljskoj djelatnosti

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području Općine Sveti Križ Začretje, mjerila za utvrđivanje ranijeg završetka radnog vremena, produljenje radnog vremena te prostori na kojima mogu biti objekti jednostavnih ugostiteljskih usluga.

II. RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 2.
Ugostiteljski objekti iz skupine „Hoteli“, „Kampovi“ i „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ obavezno rade od 0.00 do 24.00 sati svaki dan.
Ostali ugostiteljski objekti mogu raditi u sljedećem radnom vremenu:
1. iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ od 6.00 do 24.00 sata,
2. iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima samo u zatvorenim prostorima, od 21.00 do 6.00 sati,
3. iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja od 0.00 do 24.00 sata,
4. u zračnim lukama, željezničkim kolodvorima, autobusnim kolodvorima i sl. u radnom vremenu objekata u kojem se nalaze
5. ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ i „Catering objekti“ od 06.00 do 24.00 sata.
6. radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge određuje vlasnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva uz uvjet da je u okvirima radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ utvrđenog ovom Odlukom.

Članak 3.
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata na otvorenom prostoru (terase) počinje i završava u vremenu rada ugostiteljskog objekata.

Članak 4.
Uporaba elektroakustičnih i akustičnih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti dopuštena je najdulje do 24.00 sata. Općinski načelnik može odlukom odrediti drugačije vrijeme uporabe tih uređaja.
Buka elektroakustičnih uređaja i ostalih izvora buke na otvorenom u objektima iz prethodnog stavka ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke sukladno pravilniku kojim su propisane najviše dopuštene razine buke na otvorenom prostoru.

Članak 5.
Ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja smatraju se ugostiteljski objekti koji se nalaze na udaljenosti većoj od 100 m od najbližeg stambenog objekta.

Članka 6.
Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ mogu vikendom (petak, subota) i dan pred praznik/blagdan raditi dulje od vremena propisanog člankom 2. stavkom 2. točke 1., odnosno do 03.00 sata slijedećeg dana uz uvjet da se pridržavaju svih zakonskih odredbi vezanih uz remećenje javnog reda i mira.

Članka 7.
Općinski načelnik može:
– na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 2. točke 1. i 5. ove Odluke, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja) ili drugih priredbi koje upotpunjuju i unapređuju turističku ponudu Općine Sveti Križ Začretje.
– za ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 2. točke 1. i 5. ove Odluke za vrijeme održavanja manifestacija, sportskih događanja, glazbenih festivala i slično, odlukom odrediti drugačije radno vrijeme.
Pisani zahtjev za produženje radnog vremena podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Križ Začretje najkasnije 3 dana prije održavanja prigodne proslave.

Članak 8 .
U slučaju učestalog remećenja javnog reda i mira i noćnog odmora, Općinski načelnik može po službenoj dužnosti rješenjem ugostiteljskom objektu odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog člankom 2. stavkom 2. točkom 1. te člankom 6. ove odluke, najduže za dva sata.

Članak 9.
Ugostitelj može povremeno (za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično) izvan svog ugostiteljskog objekta pružati ugostiteljske usluge sukladno već ishođenom rješenju nadležnog ureda, odnosno nadležnog Ministarstva, uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine.
Sudionici proslava i manifestacija koje u promidžbeno-turističku svrhu organizira Općina Sveti Križ Začretje ili drugi organizator uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine mogu na tim događanjima pružati ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka. Sudionici proslava i manifestacija, pored ugostitelja i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, mogu biti i pravne osobe, trgovci pojedinci i fizičke osobe – obrtnici, koji nisu ugostitelji, uz obvezu isticanja i pridržavanja istaknutih cijena te izdavanja čitljivog i točnog računa za pruženu uslugu.

Članak 10.
Obavijest o radnom vremenu i radnim danima, odnosno neradnim danima ugostiteljskog objekta, ugostitelj je dužan vidno istaknuti na ulazu u objekt i pridržavati se istog.

II. PROSTORI NA KOJIMA MOGU BITI UGOSTITELJSKI OBJEKTI U KIOSKU, NEPOKRETNOM VOZILU I PRIKLJUČNOM VOZILU, ŠATORU, NA KLUPI, KOLICIMA I SLIČNIM NAPRAVAMA

Članak 11.
Prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine, ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost, osim ukoliko se ne radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl.

Članak 12.
Ugostiteljski objekti iz članka 11. ove Odluke mogu se postavljati na javnim i privatnim površinama, ali uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine kojim se propisuju sve bitne odredbe za postavljanje istih.

III. KAMPIRANJE IZVAN KAMPOVA

Članak 13.
Pravne i fizičke osobe dužne su zatražiti suglasnost Općinskog načelnika za kampiranje izvan kampova prilikom održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanjima biciklima i sl.
Suglasnošću se utvrđuju svi uvjeti kampiranja (prostor za kampiranje, uvjete koje taj prostor mora ispunjavati, vrijeme trajanja kampiranja). Za izdavanje suglasnosti uz zahtjev je potrebno priložiti suglasnost vlasnika zemljišta za koje se traži kampiranje.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.
Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke, te pojedinačnih akata, uvjeta i načina rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba provode nadležni inspektori, svaki u okviru svoje nadležnosti, sukladno posebnom propisu.

Članak 15.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/13)

Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Ciglenečki