Radovi na području Općine Sveti Križ Začretje

Na području Općine Sveti Križ Začretje otvoreno je nekoliko gradilišta. U Ulici Marije Jurić Zagorke u Svetom Križu Začretju u tijeku je zajednička investicija Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije i Općine Sveti Križ Začetje u sklopu koje će se izgraditi nastavak nogostupa u navedenoj ulici sa pripadajućim sustavom odvodnje. Po izgradnji nogostupa taj dio županijske ceste presvući će se novim asfaltnim slojem. U tijeku su i radovi na sanaciji spojne ceste Pustodol Začretski – Klupci Začretski. U sklopu ove investicije novim asfaltnim slojem presvući će se 1200 m ceste koja je zahtijevala nužnu sanaciju.  U Mirkovcu, u neposrednoj blizini Područne škole investitor Hrvatske ceste grade autobusno stajalište sa nogostupom i odgovarajućim semaforom. Sve ove investicije uvelike će doprinijeti unapređenju komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Križ Začretje, a građanima omogućiti brže i sigurnije prometovanje.