Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Klasa: 602-01/14-01/19
Urbroj: 2197/04-04-03/1-14-4
Sveti Križ Začretje, 20.10.2014.

Na temelju članka 5. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih
škola i studentima s područja općine Sveti Križ Začretje (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije br. 25/2010)
Jedinstveni upravni odjel Sveti Križ Začretje raspisuje
N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima
s područja općine Sveti Križ Začretje

1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju učenici srednjih škola i studenti, hrvatski državljani na redovnim
studijima koji imaju prebivalište na području Općine Sveti Križ Začretje te čija oba roditelja, odnosno
skrbnici također imaju prebivalište na području Općine Sveti Križ Začretje.
Za ostvarenje prava na stipendiju ostvarena srednja ocjena posljednje završene godine školovanja koja
prethodi godini u kojoj se podnosi zahtjev za stipendiju ne može biti niža:
– od 4,00 za završeni osmi razred osnovne škole
– od 4,00 za posljednji završeni razred srednje škole
– od 2,50 za posljednju završenu godinu studija.
2. Kandidati su dužni uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije podnijeti slijedeće
dokumente:
– potvrdu škole-fakulteta u upisu u redovno školovanje (škola, smjer, godina)
– presliku svjedodžbe uključujući i maturu ili završni ispit, a studenti indeks zadnje godine završenog
školovanja, te potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena obveznih predmeta za upis u višu
godinu.
– dokaz o postignutim uspjesima na natjecanjima u znanju tokom dosadašnjeg školovanja.
– izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva – na obrascu Jedinstvenog upravnog odjela
– presliku osobne iskaznice oba roditelja, odnosno skrbnika te podnosioca zahtjeva. Ukoliko
podnositelj zahtjeva još nema osobnu iskaznicu zahtjevu se prilaže preslika Domovnice
– službene potvrde o prihodima porodičnog domaćinstva za posljednja tri mjeseca koja prethode
mjesecu podnošenja zahtjeva.
– ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja porodičnog
domaćinstva (djeca roditelja poginulih u Domovinskom ratu i djeca invalida Domovinskog rata,
samohrani roditelji, djeca bez roditelja, ostali članovi porodičnog domaćinstva koji se istovremeno
redovno školuju i djeca s teškoćama u razvoju).
– izjavu da ne prima drugu stipendiju ili pomoć u svrhu školovanja
– pismeni zahtjev za dodjelu stipendije s detaljnim opisom materijalnog stanja u obitelji, troškovima
školovanja i slično
– životopis
3. Za učenike srednjih škola visina stipendije je 400,00 kuna mjesečno, za šk. god. 2014/2015.,a dodjeljuje se 12
stipendija. Za studente visina stipendije je 800,00 kn mjesečno za šk. god. 2014./2015., a dodjeljuje se 25 stipendija.
Odobrene stipendije će se isplaćivati samo za školsku godinu 2014./2015.
4. Kriteriji za dobivanje stipendije su:
1. uspjeh u školi i nadarenost,
2. socijalni kriterij,
3. kadrovske potrebe općine
5. Rok dostave zamolbi je 05.11.2014.. godine, a sve potrebne tiskanice mogu se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Sveti Križ Začretje. Zamolbe na propisanim obrascima, sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE,
TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 1
49 223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE
6 . Uvjet za početak isplate odobrene stipendije je da domaćinstvo podnositelja zahtjeva nema nepodmirenih obaveza
prema Općini Sveti Križ Začretje.

v.d. PROČELNIKA
Jasminka Lasić, v.r.

Izjavu roditelja možete preuzeti OVDJE !

Izjavu možete preuzeti OVDJE !