Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš magistralnog plinovoda

R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: 351-03/15-01/121
URBROJ: 2140/01-08/1-15-2
Krapina, 18. lipnja 2015.
Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, sukladno Odluci o upućivanju na javnu raspravu studija o utjecaju na okoliš magistralnog plinovoda Bosiljevo-Karlovac DN 700/75 bar, magistralnog plinovoda Karlovac-Lučko DN 500/75 bar, magistralnog plinovoda Zabok-Lučko DN 700/75 bar i međunarodnog plinovoda Rogatec (SLO)-Zabok DN 700/75 bar, koju je donijelo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I-351-03/14-02/95, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-20 od 20. svibnja 2015., a u svezi sa Zamolbom za pravnu pomoć istog Ministarstva, KLASA: UP/I-351-03/14-02/95, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-21 od 20. svibnja 2015., daje obavijest da se na javnu raspravu upućuje

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ MAGISTRALNOG PLINOVODA BOSILJEVO – KARLOVAC DN 700/75 BAR, MAGISTRALNOG PLINOVODA KARLOVAC- LUČKO DN 500/75 BAR, MAGISTRALNOG PLINOVODA ZABOK – LUČKO DN 700/75 BAR I MEĐUNARODNOG PLINOVODA ROGATEC (SLO) – ZABOK DN 700/75 BAR

Javna rasprava o studijama o utjecaju na okoliš magistralnog plinovoda Bosiljevo – Karlovac DN 700/75 bar, magistralnog plinovoda Karlovac – Lučko DN 500/75 bar, magistralnog plinovoda Zabok – Lučko DN 700/75 bar i međunarodnog plinovoda Rogatec (SLO) -Zabok DN 700/75 trajat će u Krapinsko-zagorskoj županiji od 29. lipnja do 28. srpnja 2015. godine.
Tijekom javne rasprave javnosti i zainteresiranoj javnosti će biti omogućen javni uvid u jednu cjelovitu Studiju i dva ne-tehnička sažetka Studije za svaki pojedini zahvat u Krapinsko-zagorskoj županiji, Magistratska1, Krapina, radnim danom od 7.00 do 15.00 sati. Cjelovite studije i ne-tehnički sažeci studija bit će objavljeni javnosti i zainteresiranoj javnosti i na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr).
Javno izlaganje studija u Krapinsko-zagorskoj županiji održat će se u četvrtak, 16. srpnja 2015. s početkom u 14,00 sati, u Dvorani za sastanke Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na studije mogu se, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave, upisati u knjigu primjedbi, izloženu uz predmetnu Studiju ili u istom roku u pisanom obliku dostaviti na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska1, Krapina. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnik
mr. sc. Stjepan Bručić, dipl. ing. građ.