Javni poziv za evidentiranje nerazvrstanih cesta

R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 340-10/16-01/03
URBROJ: 2197/04-03-16-2
Sveti Križ Začretje, 19.02.2016.

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Uputama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine), Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/14 i 26/15) Općina Sveti Križ Začretje objavljuje

JAVNI POZIV

Općina Sveti Križ Začretje, kao pravna osoba koja upravlja cestama na administrativnom području Općine Sveti Križ Začretje, obavještava nositelje prava na susjednim nekretninama, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.
Sukladno gore navedenom izvršiti će se evidentiranje slijedećih nerazvrstanih cesta:

– cesta od Područne škole Kozjak Začretski do kapele Sveti Vid, oznaka ceste NC-KO-9, k.o. Sveti Križ Začretje
– spojna cesta Mladići-Škreblini-Grabušići, oznaka ceste NC-KO-6, k.o. Sveti Križ Začretje
– terenska izmjera zemljišta na kojem su izgrađene navedene nerazvrstane ceste izvršiti će se u ponedjeljak 29.02.2016., utorak 01.03.2016., srijedu 02.03.2016. te petak 04.03.2016.. U slučaju izrazito lošeg vremena terenska izmjera odgoditi će se za 07.03.2016., 08.03.2016., 09.03.2016. te 11.03.2016.godine.
Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče s gore navedenim nerazvrstanim cestama odnosno česticama zemljišta na kojima su iste izgrađene, a koje nose oznake 2156, 983/4, 983/2, 983/7, 983/6, 1135/5, 1216/3, 1216/2, 2142, 2143, 2136/2, 2149, 1384, 1401/4, 1401/3, 2150 i 2152 k.o. Sveti Križ Začretje, u dužini od približno 3500 m o gore navedenim postupcima.
Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izraditi će tvrtka GeoTAG d.o.o., Zabok, M.Gupca 24/A, ovlaštena od strane Državne Geodetske Uprave za obavljanje takve vrste poslova, uz stručni nadzor ovlaštenih inženjera geodezije Nazifovski Martine, dipl.ing.geod. i Nazifovski Iva, dipl.ing.geod..
Točni termin uvida u geodetski elaborat, uz davanje potrebnih objašnjenja, biti će objavljen u javnim glasilima, službenoj internet stranici Općine www.sveti-kriz-zacretje.hr, te na oglasnim pločama Općine Sveti Križ Začretje, a uvidu u isti mogu pristupiti stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici.
Predstavnik pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Općine Sveti Križ Začretje, provest će, prema gore navedenom rasporedu, obilježavanje granica zemljišta na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste uz stručnu pomoć navedenih ovlaštenih inženjera geodezije, koji brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

OPĆINSKI NAČELNIK
Marko Kos, dipl.oec.