Javni poziv – evidentiranje nerazvrstane ceste: industrijska cesta

 R E P U B L I K A   H R V A T  S K A         

      KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

          OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

                  OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 340-10/16-01/02

URBROJ: 2197/04-03-16-2

Sveti Križ Začretje, 14.03.2016.

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Uputama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine), Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/14 i 26/15) Općina Sveti Križ Začretje objavljuje

JAVNI POZIV

Općina Sveti Križ Začretje, kao pravna osoba koja upravlja cestama na području Općine Sveti Križ Začretje, obavještava nositelje prava na susjednim nekretninama, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Sukladno gore navedenom izvršiti će se evidentiranje slijedeće nerazvrstane ceste:

  • Industrijska cesta (ulica Dr. Franje Tuđmana) oznaka ceste NC-SKZ-11, u Svetom Križu Začretju
  • Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena navedena nerazvrstana cesta izvršiti će se u petak 18.03.2016. godine u 08,30 sati.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče s gore navedenom nerazvrstanom cestom odnosno česticama zemljišta na kojima je ista izgrađena, a koje nose oznake kčbr. 2838, 2839/2, 2841, 2843/5, 2842/2, 2918, 2902/2, 2889/2 i 2885/2 k.o. Sveti Križ Začretje i kčbr. 2009/2, 2016/2 i 2019/2 k.o. Pustodol u dužini od približno 510 m o gore navedenim postupcima.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izraditi će tvrtka GeoTAG d.o.o., Zabok, M.Gupca 24/A, ovlaštena od strane Državne Geodetske Uprave za obavljanje takve vrste poslova, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva, dipl.ing.geod..

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, uz davanje  potrebnih objašnjenja, može se izvršiti u prostorijama Općine Sveti Križ Začretje, dana 8. travnja 2016. godine, od 13.00 do 15.00 sati.

Ovaj poziv objaviti će se u Zagorskom listu, Internet stranici Općine Sveti Križ Začretje te oglasnoj ploči Općine Sveti Križ Začretje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Marko Kos, dipl.oec.