Otvoreno je logopedsko-psihološko savjetovalište za roditelje na volonterskoj bazi

Logopedski kabinet u prostoru OŠ Sveti Križ Začretje djeluje od rujna 2013. god.  zapošljavanjem logopedinje Anet Sever na mjestu stručnog suradnika logopeda u školi. Od pedagoške godine 2014./2015. logopedski rad usmjeren je na predškolsku dob te se logopedinja, uz podršku općine, zapošljava na mjestu stručnog suradnika u dječjem vrtiću. Prema mogućnostima, u logopedsku terapiju uključeni su i školarci, naročito oni s većim teškoćama čitanja, pisanja i učenja sa svrhom omogućavanja uvjeta za njihov akademski uspjeh i cjeloživotno obrazovanje. Logopedska stručna pomoć pruža se već treću godinu te je vidljiv pozitivni pomak u stavu društva oko dolaska logopedu, odnosno rana intervencija i posjet logopedu (rano prepoznavanje teškoća i rano uključivanjeu terapiju) nisu više tabu teme. Suradnja s roditeljima te stručnacima iz područja odgoja i obrazovanja (odgojiteljima, roditeljima i drugim stručnijm suradnicima) je kvalitetna, kontinuirana i učinskovita. OŠ Sveti Križ Začretje te Općina Sveti Križ Začretje pokazale su veliku osjetljivost za najranjiviju skupinu društva, djecu s teškoćama. OŠ omogućila je prostor za logopedski rad, dok je općina iz svog proračuna izdvojila financijska sredsta koje su omogućile kvalitetan stručni dijagnostički i terapijski rad. U logopedskom radu koriste se kvalitetna didaktička sredstva i materijali, a kabinet je opremljen i dijagnostičkim logopedskim materijalima s kojima se rijetko koji dječji vrtić može pohvaliti. Nadalje, logopedski kabinet sadrži i Digitalni logopedski st (Behringer), kompjuterizirani uređaj koji svoju primjenu ima u ublažavanju/uklanjanju različitih teškoća s područja jezično-govorno-glasovne komunikacije. Općina kontinuirano pokazuje brigu i interes za djecu s teškoćama, a to je i pokazala uključivanjem u akciju „Općina Sveti Križ Začretje-prijatelj djece“ i pružanjem podrške za otvaranje Savjetovališta za roditelje. Naime, u okviru projekta Društva „Naša djeca“ Sveti Križ Začretje 6. listopada 2015. otvoreno je logopedsko-psihološko savjetovalište za roditelje na volonterskoj bazi. Savjetovalište vode logopedinja Anet Sever i psihologinja Žaklina Vukić. Savjetovalište za roditelje inovativni je projekt te jedini takvog karaktera u KZŽ, a i šire. Podršku savjetovalištu, osim općine, dala je i Krapinsko-zagorska županija. Osnovni cilj te djelatnost Savjetovališta jest pružanje stručne pomoći i podrške roditeljima djece s teškoćama u razvoju od najranije dobi. Otvaranje savjetovališta potaknuto je činjenicom da je u Krapinsko-zagorskoj županiji značajan deficit logopeda i psihologa te da su liste čekanja u ustanovama koje pružaju logopedske i psihološke usluge izrazito duge, a većina roditelja nije u materijalnoj niti vremenskoj mogućnosti potražiti pomoć izvan županije. Korisnici usluga Savjetovališta su roditelji koji su zabrinuti za razvoj svog djeteta, a pomoć im se pruža u vidu kontinuiranog savjetovanja, logopedskih i psiholoških procjena, razmjene edukativnih materijala za rad kod kuće te svih drugih oblika stručne pomoći i podrške. Kroz dosadašnji rad, javio se velik broj roditelja iz cijele KZŽ, a i grada Zagreba te se i dalje očekuje kontinuirani interes roditelja.