Donešena je Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa ili projekata udrugama

Na temelju članka 44. Statuta Općine Sveti Križ Začretje (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 5/2013, 15/2014), članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (Narodne novine broj 26/15) te članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 31 b/2015)   Općinski načelnik Općine Sveti Križ Začretje, donio je Odluku o dodjeli sredstava za financiranje programa ili projekata udrugama koje su se javile na natječaj Općine Sveti Križ Začretje za financiranje programa ili projekata udruga koje doprinose razvoju kapaciteta udruga KLASA: 400-01/16-01/05, URBROJ: 2197/04-03-16-5 od 12.02.2016. godine. Odluku možete vidjeti OVDJE.