Dodjela javnih priznanja Općine Sveti Križ Začretje za 2016. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 061-01/16-01/01
URBROJ: 2197/04-03-16-1
Sveti Križ Začretje, 18.07.2016.

PREDMET: Dodjela javnih priznanja Općine Sveti Križ Začretje za 2016. godinu

Povodom Dana Općine Sveti Križ Začretje 14. rujna, Općinsko vijeće dodijelit će javna priznanja pravnim i fizičkim osobama za izuzetna ostvarenja i doprinos vezan za život i razvoj Općine Sveti Križ Začretje.

Javna priznanja Općine Sveti Križ Začretje su:

1. Počasni građanin Općine Sveti Križ Začretje
2. Nagrada za životno djelo Općine Sveti Križ Začretje
3. Plaketa „Grb Općine Sveti Križ Začretje“
4. Povelja Općine Sveti Križ Začretje
5. Zahvalnica Općine Sveti Križ Začretje

Sukladno članku 15. Odluke o javnim priznanjima Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 16/2012) inicijativu za dodjelu javnih priznanja mogu podnijeti:

– općinski načelnik
– radna tijela Općinskog vijeća
– najmanje 5 vijećnika Općinskog vijeća
– vijeće mjesnih odbora s područja Općine
– udruge građana s područja Općine
– tvrtke sa sjedištem na području Općine te
– druge fizičke i pravne osobe

Temeljem iznijetog molim Vas da dostavite inicijativu za dodjelu priznanja Počasni građanin Općine Sveti Križ Začretje, Nagrade za životno djelo, Plakete, Povelje i Zahvalnice Općine Sveti Križ Začretje.

Inicijativa mora sadržavati:
– podatke o podnositelju inicijative,
– životopis fizičke osobe, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi te obrazloženje zbog kojih se predlaže dodjela javnih priznanja i naziv predloženog priznanja.

Inicijativa se dostavlja Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Sveti Križ Začretje (Trg hrvatske kraljice Jelene 1) do 19.08.2016. godine u pisanom obliku.

S poštovanjem,

OPĆINSKI NAČELNIK
Marko Kos, dipl.oec.