Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

 R E P U B L I K A   H R V A T  S K A         

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 340-10/16-01/08

URBROJ: 2197/04-03-16-1

Sveti Križ Začretje, 21.10.2016.

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Uputama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine), Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/14 i 26/15) Općina Sveti Križ Začretje objavljuje

JAVNI POZIV

Općina Sveti Križ Začretje, kao pravna osoba koja upravlja cestama na području Općine Sveti Križ Začretje, obavještava nositelje prava na susjednim nekretninama, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Sukladno gore navedenom izvršiti će se evidentiranje slijedeće nerazvrstane ceste:

 

  • U Zoni malog gospodarstva Sveti Križ Začretje – spoj od tvrtke Lacuna d.o.o. do tvrtke Crodux d.o.o.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena navedena nerazvrstana cesta izvršiti će se 28.10.2016. godine u 9:00 sati.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče s gore navedenom nerazvrstanom cestom odnosno česticama zemljišta na kojima je ista izgrađena, a koje nose oznake kč.br. 1960, 2158/2, 2125, 2126, 2124/2, 2124/1, 2123, 2122 i 2121 k.o. Pustodol u dužini od približno 334 m o gore navedenim postupcima.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izraditi će tvrtka GeoTAG d.o.o., Zabok, M.Gupca 24/A, ovlaštena od strane Državne Geodetske Uprave za obavljanje takve vrste poslova, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva, dipl.ing.geod..

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, uz davanje  potrebnih objašnjenja, može se izvršiti u prostorijama Općine Sveti Križ Začretje, dana 04.11.2016. godine, u 14:00 sati.

Ovaj poziv objaviti će se u Zagorskom listu, Internet stranici Općine Sveti Križ Začretje te oglasnoj ploči Općine Sveti Križ Začretje.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Marko Kos, dipl.oec.