Obavijest udrugama o roku za predaju izvještaja

Klasa: 400-01/17-01/001

Urbroj: 2197/04-04-17-19

Sveti Križ Začretje, 04.01.2017.

O B A V I J E S T

udrugama koje su s Općinom Sveti Križ Začretje u 2016. godini sklopile ugovor o financiranju programa ili projekata iz proračuna Općine

 Udruge koje su sukladno provedenom Javnom natječaju za financiranje programa ili projekata udruga sa Općinom Sveti Križ Začretje sklopile Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa/projekta  u 2016. godini dužne su, sukladno članku 4. navedenog ugovora, a s ciljem kontrole namjenskog korištenja sredstava Općini dostaviti Izvještaj o provedbi programa/projekta na sljedećim obrascima:

  1. Opisni izvještaj (obrazac možete preuzeti OVDJE )
  2. Financijski izvještaj (obrazac možete preuzeti OVDJE)
  3. Priloge:
  • za bezgotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika te pripadajuće bankovne izvode
  • za gotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvješća
  • ostalu dokumentaciju: putne naloge s pripadajućim prilozima, dokumente na temelju kojih su obavljana plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara) i sl.
  • Priloge vezane uz provedbu programa/projekta dokaze o provedbi projektnih aktivnosti (potpisne liste, evaluacijske listiće, fotografije s događanja, primjerke publikacija, Izvješće o izvršenju programa rada i dr.)

Traženo molimo dostaviti u tiskanom obliku do 30.01.2017. godine.