Javni natječaj za prodaju nekretnine

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 940-01/17-01/01
URBROJ :2197/04-01-17-5
Sveti Križ Začretje, 24.02.2017.

Na temelju Odluke Općinskog vijeća KLASA: 940-01/17-01/01, URBROJ :2197/04-01-17-4 od 20.02.2017. godine načelnik Općine Sveti Križ Začretje raspisuje:

J A V N I N A T J E Č A J
ZA PRODAJU NEKRETNINE

1. Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje. oznake k.č.br. 1993/1 k.o. Pustodol Začretski površine 1273 m² (354 čhv) upisana u zemljišno-knjižni uložak 2286. U naravi se radi o neizgrađenom građevinskom zemljištu u Zoni malog gospodarstva Općine Sveti Križ Začretje.
2. Nekretnine se prodaju u viđenom stanju, viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore bilo koje vrste na stanje i kvalitetu zemljišta.
3. Početni iznos kupoprodajne cijene je 127.300,00 kuna.
4. Zainteresirani ponuditelju su dužni dostaviti ponudu koja sadržava:
– Ime i prezime, OIB, prebivalište za fizičku osobu ponuditelja, odnosno OIB, naziv i sjedište za pravnu osobu ponuditelja
– Preslika osobne iskaznice za fizičku osobu
– Preslika izvatka iz obrtnog registra za fizičku osobu koja obavlja poslovnu djelatnost
– Preslika izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu
– Dokaz o uplaćenoj jamčevini
– Izjavu kojom se obvezuje da će u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena sklopiti ugovor o kupoprodaji u skladu s uvjetima natječaja , da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda
5. Pravo podnošenja ponude imaju osobe koje prema važećim propisima mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske
6. Ponude moraju biti dostavljene do 09.03.2017. do 8.00 sati.
7. Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom na adresu:
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
Trg hrvatske kraljice Jelene 1
49223 Sveti Križ Začretje
uz naznaku „Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine“ – ne otvaraj – ponuda za k.č.br. 1993/1.
8. Javno otvaranje ponuda obavit će se Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine dana 09.03.2017. u 8.00 sati na adresi Općina Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 1, Sveti Križ Začretje.