Općina Sveti Križ Začretje sufinancirati će nabavu školskih udžbenika

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 602-01/17-01/07
URBROJ: 2197/04-03-17-4
Sveti Križ Začretje, 28.06.2017.

 O b a v i j e s t

Općina Sveti Križ Začretje sufinancirati će nabavu školskih udžbenika učenicima osnovnih škola za školsku godinu 2017/2018. Pravo na sufinanciranje ostvaruju roditelji djece s prebivalištem na području Općine Sveti Križ Začretje, a djeca su polaznici  Osnovne škole Sveti Križ Začretje te osnovnih škola susjednih jedinica lokalne samouprave.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje školskih udžbenika podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Križ Začretje zaključno do 01.rujna 2017. godine svakog radnog dana u vremenu od 07.00 do 15.00 sati.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabave školskih udžbenika podiže se u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine ili na Internet stranici općine www.sveti-kriz-zacretje.hr.

Uz zahtjev roditelji su dužni priložiti preslike osobnih iskaznica te presliku kartice tekućeg računa.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabave školskih udžbenika možete preuzeti OVDJE !

 

 

 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Marko Kos, dipl.oec.