Obavijest udrugama s područja Općine Sveti Križ Začretje

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Klasa: 400-01/18-01/02

Urbroj: 2197/04-04-18-1

Sveti Križ Začretje, 12.01.2018.

O B A V I J E S T

udrugama koje su s Općinom Sveti Križ Začretje u 2017. godini

sklopile ugovor o financiranju programa ili projekata iz proračuna Općine

Udruge koje su sukladno provedenom Javnom natječaju za financiranje programa ili projekata udruga sa Općinom Sveti Križ Začretje sklopile Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa/projekta u 2017. godini dužne su, sukladno članku 4. navedenog ugovora, a s ciljem kontrole namjenskog korištenja sredstava Općini dostaviti Izvještaj o provedbi programa/projekta na sljedećim obrascima:

Opisni izvještaj (obrazac možete preuzeti OVDJE)
Financijski izvještaj (obrazac možete preuzeti OVDJE)
Priloge:

za bezgotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika te pripadajuće bankovne izvode
za gotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvješća ostalu dokumentaciju: putne naloge s pripadajućim prilozima, dokumente na temelju kojih su obavljana plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara) i sl.
Priloge vezane uz provedbu programa/projekta dokaze o provedbi projektnih aktivnosti (potpisne liste, evaluacijske listiće, fotografije s događanja, primjerke publikacija, Izvješće o izvršenju programa rada i dr.)

Traženo molimo dostaviti u tiskanom obliku do 30.01.2018. godine.