Dodjela javnih priznanja Općine Sveti Križ Začretje za 2018. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 061-01/18-01/03
URBROJ: 2197/04-03-18-2
Sveti Križ Začretje, 17.07.2018.

PREDMET: Dodjela javnih priznanja Općine Sveti Križ Začretje za 2018. godinu

Povodom Dana Općine Sveti Križ Začretje 14. rujna, Općinsko vijeće dodijelit će javna priznanja pravnim i fizičkim osobama za izuzetna ostvarenja i doprinos vezan za život i razvoj Općine Sveti Križ Začretje.

Javna priznanja Općine Sveti Križ Začretje su:

1. Počasni građanin Općine Sveti Križ Začretje
2. Nagrada za životno djelo Općine Sveti Križ Začretje
3. Plaketa „Grb Općine Sveti Križ Začretje“
4. Povelja Općine Sveti Križ Začretje
5. Zahvalnica Općine Sveti Križ Začretje

Sukladno članku 15. Odluke o javnim priznanjima Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 16/2012) inicijativu za dodjelu javnih priznanja mogu podnijeti:
– općinski načelnik
– radna tijela Općinskog vijeća
– najmanje 5 vijećnika Općinskog vijeća
– vijeće mjesnih odbora s područja Općine
– udruge građana s područja Općine
– tvrtke sa sjedištem na području Općine te
– druge fizičke i pravne osobe

Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su sljedeći:
a) za fizičke osobe: – da se radi o istaknutim fizičkim osobama koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja, odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih područja, – da se radi o fizičkim osobama koje u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka, te čestitog i vrijednog čovjeka i stanovnika općine;
b) za pravne osobe: – da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Općine Sveti Križ Začretje.“
Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora osobito sadržavati:
– predloženu fizičku ili pravnu osobu,
– javno priznanje za koje se predlaže fizička ili pravna osoba
– osobne i druge podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi koja se predlaže (mjesto i država rođenja, prebivalište, sjedište, OIB, drugi kontakt podaci i slično),

– obrazloženje prijedloga za dodjelu javnog priznanja (životopis fizičke osobe odnosno osnovni podaci o ustroju i djelatnosti pravne osobe, tijek dosadašnjeg rada i ostvarenih rezultata, razlozi predlaganja i slično),
– mjesto i datum podnošenja prijedloga za dodjelu javnog priznanja,
– ovlaštenog predlagatelja i njegov potpis, odnosno potpis osobe ovlaštene za zastupanje kao i pečat ako se ovlašteni predlagatelj njime koristi u poslovanju.
Uz prijedlog za dodjelu javnih priznanja prilaže se potrebna odgovarajuća dokumentacija: objavljeni radovi, analize, prikazi, kritike, pisanje stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i druga odgovarajuća dokumentacija.
Na zahtjev Odbora, ovlašteni predlagatelj je dužan naknadno dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju.
Nepravodobni, nepotpisani kao i prijedlozi iz kojih nije vidljivo za koje (jedno) javno priznanja te iz kojeg područja djelovanja se kandidat predlaže, neće se razmatrati.

Temeljem iznijetog molim Vas da dostavite inicijativu za dodjelu priznanja Počasni građanin Općine Sveti Križ Začretje, Nagrade za životno djelo, Plakete, Povelje i Zahvalnice Općine Sveti Križ Začretje.

Inicijativa se dostavlja Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Sveti Križ Začretje (Trg hrvatske kraljice Jelene 1) do 17.08.2018. godine u pisanom obliku.

S poštovanjem,

OPĆINSKI NAČELNIK
Marko Kos, dipl.oec.