PONOVLJENI JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove/članice Općinskog savjeta mladih i njihove zamjenike

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/18-01/05
URBROJ: 2197/04-01-18-4
Sveti Križ Začretje, 10.09.2018.

Temeljem članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14.) i članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko–zagorske županije“, broj 28/14) Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje objavljuje

PONOVLJENI JAVNI POZIV
za isticanje kandidatura za članove/članice Općinskog savjeta mladih i njihove zamjenike

I.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Sveti Križ Začretje.
Savjet mladih Općine Sveti Križ Začretje savjetodavno je tijelo Općine Sveti Križ Začretje koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Sveti Križ Začretje, te u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na području Općine Sveti Križ Začretje.

II.

Savjet mladih Općine Sveti Križ Začretje broji 5 članova, koje bira Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje na tri godine.
Svaki član ima svog zamjenika koji se temeljem kandidatura biraju istovremeno kad i članovi.
U Savjet mladih Općine Sveti Križ Začretje mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Sveti Križ Začretje, koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina.

III.

Kandidature za članove savjeta mladih i njihove zamjenike ističu:
1. udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
2. učenička vijeća, studentski zborovi,
3. pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj
4. neformalne skupine mladih (skupina koja se sastoji od najmanje 20 mladih s prebivalištem ili boravištem na području Općine).

IV.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja podnose se u pisanom obliku na propisanim obrascima koji se objavljuju uz ovaj poziv na mrežnim stranicama Općine Sveti Križ Začretje (SM 1-1, SM 1-2 i SM 1-3, odnosno za neformalnu skupinu mladih SM 2-1, SM 2-2 I SM 2-3) ili se mogu podići u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 1 i obavezno sadrže slijedeće podatke:
– naziv i adresu ovlaštenog predlagatelja,
– podatke o kandidatu (ime i prezime, datum rođenja, broj i mjesto izdavanja osobne iskaznice, adresa),
– podatke o zamjeniku kandidata (ime i prezime, datum rođenja, broj i mjesto izdavanja osobne iskaznice, adresa)
– obrazloženje prijedloga.
Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom, ukoliko ga predlagač ima.
Kada kandidaturu ističe neformalna skupina mladih, za pravovaljanost kandidature dužna je prikupiti najmanje 20 potpisa mladih na propisanom obrascu, a kandidaturu potpisuju prva tri po redu potpisnika.
Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:
– dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke II. stavka 3. ovog javnog poziva (preslik dokaza o prebivalištu ili boravištu na području grada i preslik rodnog lista ili domovnice),
– dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. Ovoga javnog poziva (preslik izvatka iz odgovarajućeg registra i sl.).

V.

Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

VI.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja zajedno sa svim obrascima i dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Općina Sveti Križ Začretje, Odbor za izbor i imenovanje, Trg hrvatske kraljice Jelene 1, 49 223 Sveti Križ Začretje, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Sveti Križ Začretje“, najkasnije do 09.10.2018. godine.

VII.

Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća izvršit će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata i u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastaviti izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrditi popis važećih kandidatura.
Izvješće se dostavlja Općinskom vijeću i objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Sveti Križ Začretje.

VIII.

Općinsko vijeće na svojoj prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura, bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih. Rezultati izbora objavljuju se na mrežnim stranicama Općine Sveti Križ Začretje.

IX.

Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog poziva mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine, tel. 049/227-764.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Roginić

 

Obrasce možete preuzet OVDJE !

Obrasci- Predlagatelj- neformalna skupina mladih možete preuzeti OVDJE !