Statut knjižnice

OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE

RAVNATELJ

KLASA: 023-08/19-01/3

URBROJ: 2197/04-05/1-19-1

Sveti Križ Začretje, 20.05.2019.

           Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“  76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 19. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ 17/19) Ravnatelj Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje (u daljnjem tekstu: Ravnatelj)  20.05.2019. godine donio je:

S  T  A  T  U  T

OPĆINSKE  KNJIŽNICE  I  ČITAONICE

OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE

I  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se ustrojstvo i upravljanje Općinskom knjižnicom i čitaonicom Općine Sveti Križ Začretje, (u daljnjem tekstu:Knjižnica).

Članak 2.

        Ovaj Statut temeljni je i najviši opći akt knjižnice.

        Svi ostali opći i pojedinačni akti moraju biti u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o knjižnicama, Odlukom o osnivanju Knjižnice i ovim Statutom.

Članak 3.

Knjižnicu je osnovala Općina Sveti Križ Začretje kao narodnu knjižnicu.

        Knjižnica je osnovana kao samostalna javna ustanova.

        Prava i dužnosti osnivača obavlja Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje i Općinski načelnik u skladu sa ovim Statutom.

Članak 4.

Knjižnica je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova.

        Naziv Knjižnice je:

        Općinska knjižnica i čitaonica Općine Sveti Križ Začretje.

        Skraćeni naziv je:

        Općinska knjižnica i čitaonica.

        Sjedište knjižnice je:

        Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 2.

Članak 5.

Knjižnica ima pečat okruglog oblika promjera 28 mm, s knjigom u sredini. U pečat je otisnut pravi naziv i sjedište knjižnice.

Ovim pečat ovjeravaju se javne isprave, koje izdaje knjižnica te služi za administrativno i financijsko poslovanje.

                                

II  DJELATNOST  KNJIŽNICE

Članak 6.

Knjižnica obavlja djelatnost u skladu sa Zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

Članak 7.

Knjižnica je osnovana sa svrhom da zadovolji obrazovne, kulturne i informacijske potrebe svih građana na području svog djelovanja, te da promiče čitanje i druge kulturne aktivnosti u cilju unapređivanja ukupnog  kulturnog života zajednice.

Članak 8.

Djelatnost knjižnice je:

      1. Knjižnična

      2. Organiziranje izložbi

      3. Organiziranje kulturnih susreta i priredbi

Članak 9.

Knjižnična djelatnost obuhvaća:

– nabavu knjižnične građe i izgradnju knjižničnih zbirki,

– stručnu obradu knjižnične građe prema stručnim standardima, što uključuje izradu informacijskih pomagala u tiskanom i/ili elektroničkom obliku,

          pohranu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro,

– pružanje informacijskih usluga, posudbu i davanje na korištenje knjižnične građe, uključujući među knjižničnu posudbu,

– digitalizaciju knjižnične građe,

– usmjeravanje i podučavanje korisnika pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i drugih izvora,

– vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj građi, korisnicima i o korištenju usluga knjižnice,

– prikupljanje statističkih podataka vezanih uz provedbu propisa kojima se uređuju autorska i srodna prava,

– pripremanje kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih sadržaja i programa te

– obavljanje i drugih poslova sukladno Zakonu o knjižnicama i drugim propisima.

Članak 10.

Organiziranje izložbi obuhvaća:

– postavljanje izložbi

– izrada kataloga

– organiziranje prigodnih programa

Članak 11.

Organiziranje kulturnih susreta i priredbi obuhvaća:

– predavanja,

– tribine,

– književne večeri i

– malih koncerata

Članak 12.

Knjižnica može promijeniti djelatnost.

Odluku o promjeni djelatnosti donosi Općinsko vijeće na prijedlog ravnatelja.

Knjižnica može obavljati i druge djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz narečene djelatnosti. Odluku o obavljanju drugih djelatnosti donosi ravnatelj.

Ukoliko financijska sredstva za obavljanje drugih djelatnosti terete Proračun Općine, potrebna je suglasnost Općinskog načelnika, te osiguravanje  potrebnih financijskih sredstava u Proračunu Općine.

III USTROJSTVO I UPRAVLJANJE KNJIŽNICOM

Članak 13.

        Ustrojstvo i upravljanje knjižnicom pobliže se uređuje ovim Statutom i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice.

Članak 14.

Knjižnicom upravlja ravnatelj.

Ravnatelj predstavlja i zastupa knjižnicu.

Ravnatelj Knjižnice ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti Knjižnice upisane u Sudski registar.

Članak 15.

Ravnatelj upravlja knjižnicom, na način da:

 • donosi Statut, uz suglasnost Općinskog vijeća i druge opće akte,
 • donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada,
 • sklapa ugovore o radu sa djelatnicima knjižnice, 
 • organizira i vodi stručni rad i poslovanje knjižnice,
 • donosi programe rada, financijski plan i godišnji obračun,
 • donosi plan korištenja godišnjeg odmora i rješenja o godišnjim odmorima djelatnika
 • utvrđuje način i uvjete korištenja knjižnične građe,
 • odlučuje o promjenama u organiziranju rada knjižnice,
 • obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom, Odlukom o osnivanju knjižnice i ovim Statutom,
 • donosi odluku o visini članarine
 • upravlja raspoloživim sredstvima na računu Knjižnice
 • utvrđuje koeficijente za obračun plaća zaposlenih, uz suglasnost Općinskog vijeća

Članak 16.

Ravnatelj predstavlja i zastupa Knjižnicu pred tijelima osnivača, pravnom i platnom prometu.

Ravnatelj sklapa ugovore u pravnom prometu.

Zastupa ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, odnosno daje pismenu punomoć za zastupanje, određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske dokumentacije.

Članak 17.

Ravnatelja imenuje i razrješuje, na temelju raspisanog javnog natječaja Općinsko vijeće.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi Općinski načelnik. Javni natječaj mora biti u skladu sa Zakonom o knjižnicama, ovim Statutom i Pravilnikom o radu. Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“. Ponude za raspisani javni natječaj dostavljaju se Općinskom načelniku u roku 8 dana od dana objave.

Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Ravnateljem javne knjižnice može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada, imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, položen stručni knjižničarski ispit, najmanje pet godina rada u knjižnici, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete propisane statutom.

Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima propisane uvjete za ravnatelja javne knjižnice, može se na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada, imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, uz uvjet polaganja stručnog knjižničarskog ispita u roku od tri godine od dana imenovanja.

Članak 18.

Ravnatelj knjižnice može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan:

 1. 1.Ako sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu,
 2. 2.Ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se

uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,

 1. 3.Ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općima aktima knjižnice ili neosnovano

ne izvršava odluke organa ustanove ili postupa protivno njima,

 1. 4.Ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči ustanovi veću

štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti ustanove.

Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnosti da se izjasni o razlozima za razrješenje.

U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a Općinski načelnik je dužan raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

Članak 19.

Ravnatelj može imenovati povjerenstvo radi rješavanja određenih pitanja iz svoje nadležnosti.

Broj članova povjerenstva i djelokrug njihova rada određuje se odlukom o imenovanju.

Članak 20.

Obavljanje računovodstveno-administrativnih poslova povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Križ Začretje.

IV IMOVINA  I  FINANCIRANJE  KNJIŽNICE

Članak 21.

Imovinu Knjižnice čine sve pokretne i nepokretne stvari u njezinom vlasništvu, kao i prava koja joj pripadaju.

Imovinom Knjižnice upravlja ravnatelj po načelima dobrog gospodarenja.

Sredstva za rad Knjižnice ostvaruju se  financiranjem iz Proračuna Općine Sveti Križ Začretje, sredstvima nadležnog ministarstva te drugih pravnih i fizičkih osoba, pružanjem usluga i prodajom proizvoda i sredstvima od članarina, donacija i poklona.

Članak 22.

Ostvarena dobit raspoređuje se isključivo za obavljanje i razvoj utvrđene djelatnosti Knjižnice.

Knjižnica može steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu, u tijeku godine:

 1. po odluci ravnatelja do 20.000,00 kuna,
 2. uz suglasnost Općinskog načelnika do 100.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina planirano u Financijskom planu Knjižnice,
 3. uz suglasnost Općinskog vijeća iznad 100.000,00 kuna.

Članak 23.

Knjižnica odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Općina Sveti Križ Začretje solidarno i neograničeno odgovara za njene obveze.

Članak 24.

Knjižnica ima jedinstven žiro račun preko kojeg obavlja promet novčanih sredstava.

V  JAVNOST  RADA  KNJIŽNICE

Članak 25.

            Rad Knjižnice je javan.

Knjižnica je dužna pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti ili djelatnosti za koju je osnovana.

Za obavještavanje javnosti ustanova može izdavati periodične biltene te podnositi izvješća o svom djelovanju.

Ravnatelj knjižnice dužan je osobi koja dokaže pravni interes dopustiti uvid u svoju djelatnost.

Članak 26.

Samo ravnatelj i djelatnici koji su ovlašteni mogu putem tiska, radija i TV obavještavati javnost o djelatnosti Knjižnice.

VI  OPĆI  AKTI  I  POJEDINAČNI  AKTI

Članak 27.

Opći akti ustanove su statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelatnosti ustanove.

Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Općine Sveti Križ Začretje, te prema potrebi u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije.

Članak 28.

Izmjene i dopune općih akata donose se po istom postupku kao i sami opći akti.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana njihova objavljivanja, a u  izuzetnim i posebno opravdanim slučajevima danom objavljivanja.

Članak 29.

Pojedinačni akti su rješenja i zaključci.

Članak 30.

Opće i pojedinačne akte donosi ravnatelj, Općinski načelnik i Općinsko vijeće  u skladu s ovim Statutom.

VII  POSLOVNA  TAJNA

Članka 31.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju ustanove ili štetilo njezinom poslovnom ugledu, odnosno interesu i ugledu zaposlenih.

Članak 32.

Poslovnom tajnom smatraju se:

 • dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom,
 • podaci koje nadležni organ kao povjerljive priopći ustanovi,
 • mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti,
 • dokumenti koji se odnose na obranu,
 • plan fizičko-tehničkog osiguranja, objekata i imovine knjižnice,
 • druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima ustanove, njezina osnivača, te državnih organa i tijela.

Isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim osobama mogu priopćavati

ravnatelj i osobe koje on ovlasti.

Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja razlog za raskid  ugovora o radu.

O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbi ravnatelj.

VII  PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE

  

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općinske knjižnice i čitaonice („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/2013).

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

                                                                                                    

     RAVNATELJ 

      OPĆINSKE  KNJIŽNICE I ČITAONICE

                                                                                                      Franjo Kučko

Na ovaj Statut Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje dalo je suglasnost dana 12.06.2019. godine, KLASA: 610-01/19-01/004, URBROJ: 2197/04-01-19-5.

Utvrđuje se da je ovaj Statut objavljen u “Službenom glasniku  Krapinsko-zagorske županije” broj 28/2019 dana 10.07.2019. godine, a stupio je na snagu 19.07.2019. godine.