Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć za novorođenčad

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 550-01/11-01/24
URBROJ: 2197/04-01-11-2
Sveti Križ Začretje, 15.11.2011.

Na temelju članka 13. Statuta Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 15/09. i 05/11.), Općinsko vijeće na 20. sjednici održanoj 15.11.2011. godine donijelo je

O D L U K U
o uvjetima i načinu ostvarivanja prava
na novčanu pomoć za novorođenčad

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se opći uvjeti, visina novčane pomoći i način ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenčad.

Članak 2.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenčad može se ostvariti:
– ako je barem jedan roditelj državljanin Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalištem u Općini Sveti Križ Začretje,
– ako dijete ima prebivalište na području Općine Sveti Križ Začretje,
– ako se pisani zahtjev podnese u roku od 6 mjeseci od rođenja djeteta.

U slučaju da je roditelj promijenio prebivalište u razdoblju od dana rođenja djeteta za koje se zahtjev podnosi pa do dana podnošenja zahtjeva za isplatom ove novčane pomoći dužan je dostaviti potvrdu da nije ostvario pravo na novčanu pomoć za to dijete u gradu odnosno općini gdje je ranije imao prebivalište.

Članak 3.

Sredstva za isplatu jednokratne novčane pomoći za novorođenčad osiguravaju se u Proračunu Općine Sveti Križ Začretje.
Jednokratna novčana pomoć za novorođenčad utvrđuje se u iznosu od 2.000,00 kuna.

Članak 4.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenčad podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Križ Začretje, na propisanom obrascu, u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje novčane pomoći, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:
– izvadak iz matice rođenih za novorođeno dijete,
– uvjerenje o prebivalištu za novorođeno dijete,
– uvjerenje o prebivalištu za podnositelja zahtjeva,
– presliku kartice tekućeg računa.

Članak 5.

Na temelju zahtjeva iz članka 4. ove Odluke, Jedinstveni upravni odjel provest će postupak utvrđivanja prava i izvršit će isplatu utvrđene pomoći.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini i načinu raspodjele sredstava za novorođenčad KLASA:402-08/09-01/01, URBROJ:2197/04-02-09-1 od 13. siječnja 2009. godine.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Branko Kos

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinima ostvarivanja prava na novčanu pomoć za novorođenčad možete preuzeti OVDJE !