Obavijesti i upute vezane uz oglas za radno mjesto Administrativnog tajnika(tajnice)

Klasa: 112-01/12-01/02
Urbroj: 2197/04-04-01-12-4
Sveti Križ Začretje, 25.05.2012.

Sukladno članku 18. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Križ Začretje, objavio je oglas za radno mjesto Administrativnog tajnika(tajnice), radi obavljanja privremenih poslova, na rok od šest mjeseci (uz trajanje probnog rada u trajanju od dva mjeseca) u vezi čega dajemo slijedeće

OBAVIJESTI I UPUTE

1. Opis poslova:

– obavlja poslove administrativnog tajnika (tajnice) za ured općinskog načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
– vodi urudžbeni zapisnik
– zaprima i otprema poštanske pošiljke
– prima, informira i usmjerava stranke u druge urede
– prima i preusmjerava telefonske pozive
– prima i evidentira dokumente elektroničke pošte
– vodi rokovnik sastanaka i drugih obaveza za općinskog načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
– vodi i ažurira priručni adresar i telefonski imenik poslovnih partnera i stručnih službi Krapinsko-zagorske županije te ministarstava
– vodi evidenciju putnih naloga te naloga za korištenje službenih i privatnih vozila u službene svrhe
– vodi evidenciju o radnom vremenu službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela
– vodi brigu o nabavi uredskog materijala
– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i općinskog načelnika
– za svoj rad odgovara pročelniku

2. Podaci o plaći

Temeljem Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnog odjelu Općine Sveti Križ Začretje bruto plaća Administrativnog tajnika (tajnice) iznosi 5.550,00 kuna.

3. Testiranje kandidata

Testiranje se sastoji iz provjere znanja i sposobnosti kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima.

Područje testiranja:
1. Poznavanje propisa iz oblasti rada jedinica lokalne uprave
2. Korištenje osobnim računalom

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
1. ZAKON O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

( „Narodne novine“, broj 33/01, 60/01- Vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11)

2. UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU
(„Narodne novine“ broj 7/09.)

Po završetku oglasa svi kandidati koji će udovoljiti traženim uvjetima biti će pozvani na testiranje. Datum, vrijeme i mjesto testiranja objavit će se na općinskoj web stranici.

PROČELNIK
Marko Kos, dipl.oec.