Javni poziv vlasnicima/investitorima na legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

Na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/2012) Općina Sveti Križ Začretje objavljuje:

J A V N I P O Z I V
vlasnicima/investitorima na legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

Hrvatski Sabor je na sjednici održanoj 13.07.2012. donio Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/2012) koji je stupio na snagu 04.08.2012. godine. Navedenim Zakonom uređuju se uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada. Nezakonito izgrađenom zgradom na temelju predmetnog Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, i to:
– vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. godine (DOF5/2011)
– koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. godine ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi

Pozivaju se vlasnici / investitori nezakonito izgrađenih zgrada da podnesu zahtjeve za izdavanje rješenja o izvedenom stanju Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije u Zaboku, Kumrovečka 6.
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju može se podnijeti najkasnije do 30. lipnja 2013. godine i po proteku tog roka više se neće moći podnijeti. Iznimno, zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za koju je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama može se podnijeti najkasnije do 31.12.2012. i nakon toga roka više se ne može podnijeti.
Uz zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju dostavlja se dokumentacija navedena u čl. 11., 12., 13., 14. i 15. gore navedenog Zakona.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije u Zaboku, Kumrovečka 6 (tel. 049 223 533).