Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Križ Začretje

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA:350-01/12-01/09, URBROJ: 2197/04-03-13-13 od 05.02.2013.) nositelj izrade, Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Križ Začretje objavljuje

J A V N U R A S P R A V U
o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Sveti Križ Začretje – ciljane izmjene i dopune

Članak 1.

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Križ Začretje – ciljane izmjene i dopune.

Članak 2.

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana trajati će od 13.02.2013. do 21.02.2013. godine.

Članak 3.

Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana biti će izložen na javni uvid radnim danom od 08:00 do 14:00 sati u Općinskoj vijećnici, Trg hrvatske kraljice Jelene 1, Sveti Križ Začretje.

Članak 4.

Javno izlaganje održati će se 19.02.2013. godine (utorak), s početkom u 18,00 sati u Općinskoj vijećnici, Trg hrvatske kraljice Jelene 1, Sveti Križ Začretje.

Članak 5.

Nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, građani i udruge te vlasnici nekretnina mogu dati očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja zaključno do 21.02.2013. godine, na sljedeće načine:
– upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti uz izloženi Prijedlog izmjena i dopuna UPU-a (u vrijeme trajanja javnog uvida),
– dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, ili
– dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice jelene 1, Sveti Križ Začretje, osobno ili putem pošte (u vrijeme trajanja javne rasprave).

Članak 6.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji neće biti dostavljeni u roku ili će biti nečitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

PROČELNIK
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Marko Kos, dipl. oec.