Pravo na pristup informacijama – knjižnica

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Općina Sveti Križ Začretje uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/13, 85/15).

“Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.”

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informaciju je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Tijela javne vlasti su državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji su programi ili djelovanje zakonom utvrđeni kao javni interes te se u cijelosti ili djelomično financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.

Ovim se Zakonom uređuju i druge obveze tijela javne vlasti te prekršajne odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Odredbe ovog Zakona ne primjenjuju se na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom.

Odredbe ovog Zakona ne primjenjuju se na informacije za koje postoji obveza čuvanja tajnosti, sukladno zakonu koji uređuje sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske.
Ograničenja prava na pristup informacijama – članak 15. Zakona
(1) Tijela javne vlasti ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka.

(2) Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji:
1) ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka;
2) ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu;
3) ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu;
4) ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka;
5) ako je informacija zaštićena propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka nositelja prava;
6) ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja međunarodnim ugovorima ili pregovora s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, do završetka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u području održavanja diplomatskih odnosa;
7) u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

(3) Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:
1) onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne;
2) onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti.
(4) Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je:
1) informacija u postupku izrade unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces njezine izrade;
2) informacija nastala u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, ugroziti proces donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja i izražavanja stavova.
(5) Ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnim.
(6) Informacije kojima se ograničava pravo na pristup zbog razloga navedenih u stavku 2. točki 5. ovoga članka postaju dostupne javnosti kad to odredi onaj kome bi objavljivanjem informacije mogla biti prouzročena šteta, ali najduže u roku od 20 godina od dana kad je informacija nastala, osim ako zakonom ili drugim propisom nije određen duži rok.
(7) Informacije iz stavka 2. i 3. ovoga članka postaju dostupne javnosti nakon što prestanu razlozi na temelju kojih je tijelo javne vlasti ograničilo pravo na pristup informaciji.
(8) Pristup informaciji iz stavka 4. točke 1. ovoga članka može se ograničiti i nakon što je informacija dovršena, osobito ako bi ta objava ozbiljno narušila proces odlučivanja i izražavanja mišljenja ili dovela do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, osim ako postoji prevladavajući javni interes za objavu informacije.«.

Naknada materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, ako i naknadu troškova dostave tražene informacije kako slijedi:
Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:
1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna
Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.
Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu gore navedeni, tijelo javne vlasti odredit će na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga.
Tijelo javne vlasti dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.
Tijelo javne vlasti zatražit će od korisnika da unaprijed položi na račun tijela javne vlasti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od osam dana, ukoliko iznos prelazi 150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.
Zahtjev za pristup informacijama
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Zahtjev za pristup informacijama
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Način predavanja zahtjeva:
Poštom:
Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje
Službenik za informiranje
Trg hrvatske kraljice Jelene 2
49223 Sveti Križ Začretje ili

e-mailom: opcinska.knjiznica.zacretje@kr.t-com.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak – petak od 7- 15 h

Osoba za kontakt:
Službenik za informiranje Franjo Kučko

Tel./fax: 049 228 389
e-mail: opcinska.knjiznica.zacretje@kr.t-com.hr

Odluka o određivanju službenika za informiranje OVDJE !
Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Sveti Križ Začretje OVDJE !

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. u pdf možete preuzeti OVDJE!

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. u csv možete preuzeti OVDJE!

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. u pdf možete preuzeti OVDJE !

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. u csv možete preuzeti OVDJE !

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. u pdf možete preuzeti OVDJE !

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. u csv možete preuzeti OVDJE !

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. u pdf možete preuzeti OVDJE !

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. u csv možete preuzeti OVDJE !

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. u pdf možete preuzeti OVDJE !

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. u csv možete preuzeti OVDJE !

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. u pdf možete preuzeti OVDJE !

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. u csv možete preuzeti OVDJE !

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. u pdf možete preuzeti OVDJE !

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. u csv možete preuzeti OVDJE !

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. u pdf možete preuzeti OVDJE !

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. u csv možete preuzeti OVDJE !

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. možete preuzeti OVDJE !

Registar ugovora Općinske knjižnice možete vidjeti OVDJE!

Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI možete vidjeti OVDJE !

Pravo na pristup informacijama uređuju:
Opći propisi
– Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15),
– Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
– Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
– Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),
– Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
– Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),
– Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
– Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14),
– Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
– Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14),
– Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).
Propisi EU
– Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
– Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije
– Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o Izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
Obrazac zahtjeva za pristup informaciji……OVDJE !

Sukladno čl. 10. stavku 1, točki 1 Zakona o pravu na pristup infomracijama Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje na internetskoj stranici objavljuje zakone i ostale propise koji se odnose na područje rada knjižnice:

1. Zakon o radu (NN RH 93/14)

2. Zakon o zaštiti na radu (NN RH 71/14, 118/14, 154/14)

3. Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 – Ispravak i NN 35/08)

4. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)

5. Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 05/98, 104/00, 69/09, 17/19 i 98/19)