Strateška procjena utjecaja na okoliš

Informiranje o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Sveti Križ Začretje

Općina Sveti Križ Začretje informira javnost i zainteresiranu javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” br. 3/2017) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” br. 64/08) o sljedećem:

Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (KLASA:351-01/23-01/11, URBROJ: 2140-08/1-23-2  od 14. veljače 2023. godine) za Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Sveti Križ Začretje, potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: postupak ocjene).

NAZIV I ADRESA TIJELA NADLEŽNA ZA PROVEDBU POSTUPKA

 1. Općina Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 1, OIB: 18648820219

PODACI O NOSITELJU ZAHVATA I SADRŽAJU ZAHVATA

 1. Nositelj zahvata: Općina Sveti Križ Začretje
 2. Lokacija zahvata: katastarske čestice u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine
  Sveti Križ Začretje (prikaz raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
  Hrvatske za područje općine Sveti Križ Začretje po katastarskim česticama i oblicima
  raspolaganja izrađen je u obliku Tablice u Excel formatu i sastavni je dio ovog akta).
 3. Opis zahvata: Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Općine Sveti Križ Začretje.  Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području pojedine jedinice lokalne samouprave raspolaže jedinica lokalne samouprave temeljem Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske koji se donosi za područje jedinice lokalne samouprave uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede. Obveza jedinice lokalne samouprave je donošenje Programa, a isto je propisano člankom 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22).

Cilj izrade Programa je raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske kroz jedan od sljedećih oblika: zakup i zakup za ribnjake, zakup zajedničkih pašnjaka, zamjena, prodaja, prodaja izravnom pogodbom, davanje na korištenje izravnom pogodbom, razvrgnuće suvlasničke zajednice, osnivanje prava građenja i osnivanje prava služnosti

SAŽETAK POSTUPKA

Po pridobivenom mišljenju Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, općina Sveti Križ Začretje je započela postupak ocjene donošenjem Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za  Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Sveti Križ Začretje, KLASA:320-01/22-01/007 , URBROJ: 2140-28-03-23-29, od 10.03.2023.  (u daljnjem tekstu: Odluka).

Nakon donošenja Odluke, općina Sveti Križ Začretje je  dana 20. prosinca 2023. godine uputila zahtjeve za dostavu mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja Programa na okoliš sljedećim javnopravnim tijelima i pravnim osobama s javnim ovlastima:

 1. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
  Magistratska 1, 49000 Krapina
  2. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
  3. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Vodnogospodarska ispostava za mali
  sliv “Krapina-Sutla”, Zagrebačka 13, 49214 Veliko Trgovišće
  4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije,
  Radoboj 8, 49232 Radoboj.

Rok za dostavu mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja I. izmjena i dopuna Programa na okoliš je 30 (trideset) dana.

NAČIN NA KOJI ĆE JAVNOST BITI INFORMIRANA O ISHODU POSTUPKA

Informacije o daljnjim postupcima i ishodima postupaka objavit će se sukladno Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” br. 64/08), u pravilu, objavom na službenoj internetskoj stranici Općine Sveti Križ Začretje.

Prikaz raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske za područje općine Sveti Križ Začretje po katastarskim česticama i oblicima
raspolaganja možete preuzeti ovdje!

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za  Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje!