Socijalna skrb

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 550-01/15-01/15
URBROJ:2197/04-01-15-2
Sveti Križ Začretje, 16.07.2015. godine
Na temelju članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 5/13 i 15/14) Općinsko vijeće Općine Sveti Križ Začretje na svojoj 16. sjednici održanoj 16. srpnja 2015. godine donijelo je:

Odluku o socijalnoj skrbi

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se naknade odnosno prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Sveti Križ Začretje (u daljnjem tekstu: Općina), korisnici socijalne skrbi, uvjeti za ostvarivanja prava iz socijalne skrbi te postupak ostvarivanja istih.

Članak 2.

Svatko je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i životnih potreba osoba koje je po sili zakona ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati.
Svatko je svojim radom, prihodima ili imovinom dužan pridonositi sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece i dugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti o sebi.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom osiguravaju se u proračunu Općine. U skladu sa proračunom Općinsko vijeće donosi Socijalni program kojim se ta sredstva raspoređuju.

Članak 4.

Poslove vezane uz ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom obavljaju: Općinski načelnik Općine, Socijalno vijeće Općine i Jedinstveni upravni odjel.
U cilju prepoznavanja socijalnih problema, davanja prijedloga te ostvarivanja pojedinih oblika socijalnih prava korisnika socijalne skrbi, posebnom odlukom Općinsko vijeće osniva Socijalno vijeće kojom je propisan broj članova vijeća te ovlasti istog.
Prilikom donošenja Odluka o ostvarivanju prava na novčanu naknadu, potporu i druga materijalna prava iz ove Odluke tijela iz ovog članka, ukoliko smatraju potrebnim, konzultiraju predstavnika mjesnog odbora kojem pripada podnositelj zahtjeva za ostvarivanje prava.

Članak 5.

Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu ili nasljeđivati.

Članak 6.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 7.

Korisnik socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) prema ovoj Odluci je samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način.

Članak 8.

Pojedini izrazi u smislu ove Odluke imaju slijedeće značenje:
– Samac je osoba koja živi sama.
– Kućanstvo je obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo.
– Obitelj je zajednica koju čine bračni ili izvanbračni dugovi, djeca ili drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na dugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi u obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 29. godine života.
– Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.
– Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj.

Članak 9.

Osnovne životne potrebe su prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne potrebe.
Osnovne životne potrebe djece i mladeži obuhvaćaju i potrebe koje proizlaze iz njihovog razvoja i odrastanja te odgoja i obrazovanja.
Osnovne životne potrebe djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom obuhvaćaju i dodatne potrebe koje proizlaze iz njihovog oštećenja zdravlja, odnosno invaliditeta.

Članak 10.

Imovinsko stanje čine prihodi i imovina samaca ili članova kućanstva.
Prihodima se smatraju sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način (primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl.) ostvarene u tuzemstvu i u inozemstvu sukladno propisima o oporezivanju dohotka, a umanjeni za iznos uplaćenog poreza i prireza.
Imovinom se smatraju pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na računima ili štednim knjižicama, vrijednosni papiri, dionice, poslovni udjeli, stambena štednja, životno osiguranje i ostala imovina u tuzemstvu i u inozemstvu. Imovinom se ne smatraju dionice u Fondu hrvatskih branitelja koje potječu po osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja.

Članak 11.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom mogu koristiti hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području Općine Sveti Križ Začretje te stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine Sveti Križ Začretje.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADE IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 12.

Korisnik ostvaruje pravo na naknadu iz socijalne skrbi ukoliko ispunjava uvjete određene ovom Odlukom.

IV. OBLICI NAKNADE IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 13.

Naknade odnosno prava po ovoj Odluci su:
– naknada za troškove stanovanja,
– pravo na troškove ogrjeva
– jednokratna naknada
– naknada za novorođeno dijete
– pravo na troškove prijevoza učenika osnovne i srednje škole
– pravo učenika srednjih škola i studenata na stipendiju
– pravo na financiranje/sufinanciranje školske kuhinje
– pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika
– pravo na dodjelu paketa-bonova
– pravo na podmirenje troškova ukopa
– pravo na financiranje troškova ljetovanja
– drugi oblici naknada.

Naknada i visina naknada iz stavka 1. točke 1. ovog članka utvrđuje se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.
Pravo na podmirenje troškova ogrijeva iz stavka 1. točke 2. osigurava Krapinsko-zagorska županija u svom proračunu u visini koju odredi predstavničko tijelo Krapinsko-zagorske županije svojom Odlukom.
Ostala naknade odnosno prava iz stavka 1. ovog članka, osim točke 2., ostvarivat će se sukladno proračunskim mogućnostima Općine za tekuću godinu.

Naknada za troškove stanovanja

Članaka 14.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade po Rješenju Centra za socijalnu skrb.
Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.
Naknada za troškove stanovanja priznaje se do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosu kućanstvu, utvrđene prema Zakonu o socijalnoj skrbi.
Naknada za troškove stanovanja može se priznati i do punog iznosa zajamčene minimalne naknade, kada bi se po mišljenju Centra za socijalnu skrb samo na taj način spriječilo odvajanje djece od roditelja.
Naknada za troškove stanovanja iz stavka 1. ovog članka odobrava se rješenjem, a realizira se na način da Općina djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu iz stavka 2. ovog članka.

Pravo na troškove ogrijeva

Članaka 15.

Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrijeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju svojom odlukom odredi predstavničko tijelo Krapinsko-zagorske županije.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka osigurava Krapinsko-zagorska županija u svojem proračunu.
Radi osiguravanja sredstava za troškove ogrijeva iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel podnosi zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva nadležnom upravnom odjelu Krapinsko-zagorske županije najkasnije do rujna tekuće godine za slijedeću godinu.

Jednokratna naknada

Članaka 16.

Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično, a prema ocjeni Socijalnog vijeća.
Jednokratna naknada iz stavka 1. ove Odluke, može se priznati zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama.
Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi.
Jednokratna naknada može se odobriti u naravi u cijelosti ili djelomično kad Socijalno vijeće utvrdi da je to povoljnije za korisnika ili da on pomoć u novcu ne koristi, odnosno da postoji velika vjerojatnost da tu pomoć neće koristiti namjenski.
Jednokratna naknada u jednoj proračunskoj godini može se ostvariti u iznosu od najviše do 2.500,00 kuna za samca ili 3.500,00 kuna za kućanstvo.
Iznimno, jednokratna novčana naknada može se ostvariti u iznosu većem od iznosa navedenog u stavku 5. ovog članka na prijedlog Socijalnog vijeća.
Jednokratnu naknadu, na prijedlog Socijalnog vijeća, odobrava posebnom Odlukom Općinski načelnik.

Naknada za novorođeno dijete

Članak 17.

Pravo na novčanu pomoć za novorođenčad ostvaruje se sukladno Odluci o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć za novorođenčad Općine Sveti Križ Začretje.
Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza učenika osnovne i srednje škole

Članak 18.

Pravo na naknadu za troškove prijevoza mogu ostvariti:
– redovni učenici osnovne škole koji to pravo ne ostvaruju u okviru Državnog pedogoškog standarda
– redovni učenici srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine
– djeca s poteškoćama u razvoju-polaznici programa pri Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice.
Pravo na naknadu za troškove prijevoza iz stavka 1. ovog članka ostvaruju učenici koji imaju prebivalište na području Općine, pod uvjetima i u visini utvrđenim posebnom odlukom Općinskog načelnika, a sukladno sredstvima osiguranim u proračunu Općine.

Pravo na učeničku i studentsku stipendiju

Članak 19.

Pravo na naknadu za školovanje-stipendije mogu ostvariti redovni učenici srednjih škola te redovni studenti sukladno aktu kojeg donosi Općinsko vijeće.

Pravo na financiranje/sufinanciranje školske kuhinje

Članak 20.

Općina financira/sufinancira školsku kuhinju za djecu polaznike Osnove škole Sveti Križ Začretje čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine, a kojima prosječni mjesečni prihod isplaćen u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev, ne prelazi iznos od 800,00 kuna po članu kućanstva.
Na zahtjev roditelja kojih su troje ili više djece istovremeno polaznici Osnovne škole, za treće te svako danje dijete Općina će financirati/sufinancirati troškove školske kuhinje bez obzira na visinu prosječnog mjesečnog prihoda po članu kućanstva.

Članak 21.

Pismeni zahtjev za ostvarivanje prava na financiranje/sufinanciranje školske kuhinje podnosi se Osnovnoj školi Sveti Križ Začretje, a podnositelji su uz zahtjev dužni priložiti:
1. Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva
2. Potvrde o prihodima svih članova kućanstva u posljednja tri mjeseca, odnosno potvrdu nadležnog Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti te
3. Fotokopiju osobnih iskaznica obiju roditelja

Članak 22.

Osnovna škola će nakon prikupljenih i razmotrenih zahtjeva izraditi popis učenika koji sukladno kriteriju iz članka 20. ove Odluke imaju pravo na financiranje/sufinanciranje troškova prehrane u školskoj kuhinji i dostaviti ga Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.
Prilikom dostave popisa djece za koju se predlaže financiranje/sufinanciranje školske kuhinje, Osnovna škola dužna je dostaviti dokaze iz članka 21. ove Odluke.

Članak 23.

Popis učenika za koje se predlaže financiranje/sufinanciranje školske kuhinje te dokazi o ispunjenu kriterija iz članka 20. ove Odluke dostaviti će se Jedinstvenom upravnom odjelu u roku od mjesec dana od dana početka školske godine.
Odluku sa popisom učenika koji ostvaruju pravo na financiranje/sufinanciranje troškova školske kuhinje, sukladno sredstvima osiguranim u proračunu Općine, donosi Općinski načelnik, a ista se dostavlja Osnovnoj školi.
Sredstva za plaćanje troškova školske kuhinje uplaćivati će se tijekom trajanja školske godine na žiro račun Osnovne škole po njezinom zahtjevu.
Pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika

Članak 24.

Pravo na sufinanciranje školskih udžbenika ostvaruju redovni učenici u visini i pod uvjetima utvrđenim posebnom odlukom Općinskog načelnika za svaku školsku godinu, a u skladu s osiguranim sredstvima u proračunu.
Pravo na dodjelu paketa-bonova

Članak 25.

Pravo na dodjelu paketa-bonova djeci s područja Općine osigurava se za djecu predškolske dobi, polaznike dječjeg vrtića te učenike do 4. razreda osnovne škole, prigodno povodom Božića sukladno odluci Općinskog načelnika te u skladu s osiguranim sredstvima u proračunu Općine.
Paketi-bonovi starijim i socijalno ugroženim osobama s područja Općine prigodno se osiguravaju uoči Uskrsa i Božića, a u vrijednosti koju odlukom odredi Općinski načelnik. Odluku sa popisom osoba koje ostvaruju pravo na dobivanje paketa-bonova na prijedlog Socijalnog vijeća donosi Općinski načelnik.
Paketi-bonovi s prehrambenim namirnicama mogu se odobriti i tijekom godine na temelju odluke Općinskog načelnika ili Socijalnog vijeća samcu ili kućanstvu koje se našlo u posebno teškim okolnostima uslijed gubitak posla, elementarne nepogode, bolesti samaca ili člana kućanstva i sl.

Podmirenje pogrebnih troškova

Članak 26.

Općina će podmiriti pogrebne troškove za umrlu osobu koja nema nasljednika odnosno nema osobu koja je o njoj skrbila za njezina života, a ista ne ostvaruje pravo na podmirenje pogrebnih troškova putem Centra za socijalnu skrb, odnosno nema obveznika zakonskog ili ugovornog uzdržavanja i to do visine neophodnih pogrebnih troškova.
Pod podmirenjem neophodnih pogrebnih troškova podrazumijeva se osnovna pogrebna oprema, trošak prijevoza umrle osobe od mjesta smrti do mjesta pogreba i trošak ukopa, a prema cijenama u mjestu u kojem je pokojnik umro, odnosno u mjestu pogreba.
Naknada za pomirenje troškova ukopa isplaćuje se pravnoj osobi registriranoj za usluge pogreba koja je izvršila uslugu.
Ukoliko se utvrdi da umrla osoba ima nasljednika i imovinu koja ulazi u ostavinsku masu, odnosno da je postojala osoba koja je bila sukladno zakonu ili ugovoru dužna sahraniti umrlu osobu, Općina će isplaćene pogrebne troškove prijaviti kao svoje potraživanje u ostavinsku masu ili utužiti putem nadležnog suda.
Iznimno Općina će podmiriti troškove ukopa za umrlu osobu koja ima nasljednike ukoliko ih isti nisu u mogućnosti podmiriti samostalno.
Odluku o odobravanju podmirenja troškova ukopa donosi Općinski načelnik.

Pravo djece na financiranje troškova ljetovanja

Članak 27.

Pravo djece na financiranje troškova ljetovanja može ostvariti dijete iz obitelji teškog imovinskog stanja.
Pravo iz prethodnog stavka ostvaruje se po prijedlogu Društva Naša djeca Sveti Križ Začretje i Osnovne škole Sveti Križ Začretje, a odluku o ostvarivanju prava donosi Općinski načelnik.

Drugi oblici naknade

Članka 28.

Općinski načelnik svojim aktom može odobriti i druge oblike socijalnih naknada i pomoći koje nisu obuhvaćene postojećim oblicima socijalne skrbi u skladu s osiguranim sredstvima u proračunu.

V. RAD ZA OPĆE DOBRO

Rad za opće dobro korisnika zajamčene minimalne naknade sukladno rješenju Centra za socijalnu skrb

Članak 29.

Radno sposobni ili djelomično radno sposobni samci ili članovi kućanstva korisnici zajamčene minimalne naknade obvezni su se odazvati na rad za opće dobro, bez naknade.
U radovima za opće dobro korisnici zajamčene minimalne naknade mogu sudjelovati najmanje trideset, a najviše devedeset sati mjesečno.
Neodazivanjem korisnika na obavljanje rada za opće dobro, isti gubi pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

Članaka 30.

Centar za socijalnu skrb dužan je jednom mjesečno dostavljati Općini podatke o radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim korisnicima zajamčene minimalne naknade.
Općina je dužna Centru za socijalnu skrb jednom mjesečno dostavljati podatke o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji su pozvani, a nisu se odazvali i sudjelovali u radovima za opće dobro iz članka 29. ove Odluke.

Rad za opće dobro korisnika naknada odnosno prava iz proračuna Općine Sveti Križ Začretje

Članak 31.

Radno sposoban podnositelj zahtjeva za svaku odobrenu pomoć dužan je odraditi rad za opće dobro prema programu koji mu utvrdi Jedinstveni upravni odjel.
Vrijednost rada iz stavka 1. ovog članka iznosi 20 kuna/satu.
Rado za opće dobro u pravilu se odrađuje prije isplaćivanja pomoći.
Neopravdano neodazivanje na rad za opće dobro povlači za sobom gubitak naknada odnosno prava koje se osiguravaju Općinskim proračunom.

VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK ZA PRIZNAVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 32.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev korisnika ili po službenoj dužnosti.
Postupak za priznavanje prava propisanih ovom Odlukom pokreće se i na zahtjev bračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja ili skrbnika stranke.

Članak 33.

Zahtjev za ostvarivanje prava odnosno naknada iz socijalne skrbi podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu.
Uz zahtjev korisnici su dužni priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze potrebne radi utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi (Rješenje o zajamčenoj minimalnoj naknadi, Izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva, Podatke o prihodima i imovinskom stanju, uvjerenje o nezaposlenosti, liječničku dokumentaciju i drugo).
Korisnik je obvezan dati istinite osobne podatke, podatke o svom prihodu i imovini, kao i drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje prava iz socijalne skrbi i pisanom izjavom omogućiti njihovu dostupnost u postupku za priznavanje prava iz socijalne skrbi.
Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno naknada iz socijalne skrbi, korisnik odgovara materijalno i kazneno.

Članaka 34.

O zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno naknada propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje rješenjem Jedinstveni upravni odjel, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije određeno.
O žalbi protiv rješenja Jedinstvenog upravnog odjela odlučuje nadležno tijelo Krapinsko-zagorske županije, a žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Članaka 35.

Korisnik je obvezan Upravnom odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom , u roku od osam dana od dana nastanka promjene.
Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi Jedinstveni upravni odjel će donijeti novo rješenje.

Članak 36.

Jedinstveni upravni odjel nadzire koriste li se odobrena novčana sredstva za svrhu za koju su namijenjena.
Na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela korisnik je dužan dati pismeno izvješće o korištenju odobrenih sredstava.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Na pitanja koja nisu regulirana ovom odlukom shodno se primjenjuju odredbe Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 38.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 02/12).

Članak 39.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Ciglenečki