Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica

R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 330-01/11-01/01
URBROJ: 2197/04-01-02/01-1
Sveti Križ Začretje, 24.10.2011.

Na temelju članka 10. stavka 1. 3., 4. i 5. Zakona o trgovini (NN 87/08, 96/08 i 116/08, 76/09-OUSRH, 145/10- Zakon o deviznom poslovanju i 114/11 ) i članka 13. Statuta općine Sveti Križ Začretje (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 5/09 i 5/11) Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na 19. sjednici 24.11.2011. godine donijelo je

ODLUKU O TRGOVINI NA MALO IZVAN PRODAVAONICA NA PODRUČJU
OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se prodaja robe i usluga na malo, izvan trgovina i to:
1. način prodaje,
2. mjesta na području općine Sveti Križ Začretje na kojima se može obavljati prodaja,
3. vanjski izgled prodajnih objekata,
4. korištenje javnih površina,
5. visina naknade za korištenje javnih površina,

NAČIN PRODAJE
Članak 2.

Trgovina robe na malo izvan prodavaonica može se obavljati temeljem odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela, u skladu sa ovom Odlukom.
Podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja u zahtjevu je dužan navesti osnovne podatke o podnositelju, robu koju će prodavati i način na koji će je prodavati, površinu gdje će je prodavati i koju će zauzeti, te priložiti ispravu nadležnog tijela kojom dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti.
Odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela sadrži sljedeće podatke: osnovne podatke o podnositelju zahtjeva, lokaciju i površinu na kojoj se prodaje roba, način prodaje robe i vrstu robe, vrijeme trajanja odobrenja (početak i završetak trajanja odobrenja), obvezu čišćenja površine.
Odobrenja iz ove Odluke neće se izdati ukoliko podnositelj zahtjeva ima nepodmirenih dugovanja prema općini Sveti Križ Začretje po bilo kojoj osnovi.
Trgovinu na malo izvan prodavaonica mogu obavljati pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje te djelatnosti na slijedeće načine:

1. Na štandovima i klupama na tržnicama (sajam)
2. Na štandovima i klupama izvan tržnica
3. Putem kioska
4. prodaja putem automata
5. prigodnom prodajom (tematski sajmovi , izložbe, manifestacije, blagdani i sl.)
6. pokretna prodaja

PRODAJA NA ŠTANDOVIMA I KLUPAMA NA TRŽNICAMA ( u daljnjem tekstu SAJAM)

Članak 3.

Ovom odlukom određuju se lokacije i pravila postavljanja štandova na Sajmu. Prodaja robe iz članka 2. točke 1. obavljat će se na slijedećoj lokaciji:

1. Prodaja životinja, poljoprivredno-prehrambene sezonske robe, tekstilnih proizvoda, kućanske i drvne galanterije može se obavljati na parkiralištu uz Upravu Poljoprivredne zadruge Sveti Križ Začretje, I.K. Sakcinskog 29.

Članak 4.

Prodaja na sajmu može se vršiti putem:
– klupa, stolica, stolova, suncobrana
– ambulantnih ugostiteljskih kolica
– peći za pečenje plodina
– automata za prodaju sladoleda, napitaka i sl.
– hladnjaka za sladoled i smrznutu hranu
– vozila iz kojih se obavlja sezonska prodaja voća i povrća
– šatora za održavanje raznih manifestacija ( kulturne i zabavne priredbe,
uz ili bez ugostiteljskih usluga, cirkus i dr.)

PRODAJA NA ŠTANDOVIMA I KLUPAMA IZVAN TRŽNICA, PRODAJA PUTEM AUTOMATA I PRIGODNA PRODAJA
Članak 5.

Ovom odlukom određuju se lokacije i pravila postavljanja štandova na zemljištu u vlasništvu Općine, na javnim površinama i na površinama koje imaju pristup s javno –prometne površine.

Članak 6.

Prodaja robe na štandovima izvan tržnice na malo na Trgu hrvatske kraljice Jelene može se vršiti na prostoru ispred zgrade ˝Stare škole˝ Trg hrvatske kraljice Jelene 2 uvučeno do ograde i unutar dvorišta iza ˝Stare škole˝ uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 7.

Prigodna prodaja (prigodni sajam, izložbe, manifestacije, blagdanska prodaja) može se vršiti uz prethodno odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 8.

Štandovi moraju biti tehnički ispravni, estetsko oblikovani i redovito održavani. Roba mora biti uredno posložena.
Štandovi i druge pokretne naprave su:
– klupe, stolice, stolovi, suncobrani
– ambulantna ugostiteljska kolica
– peći za pečenje plodina
– automati za prodaju sladoleda, napitaka i sl.
– hladnjaci za sladoled i smrznutu hranu
– vozila iz kojih se obavlja sezonska prodaja voća i povrća
– šatori za održavanje raznih manifestacija ( kulturne i zabavne priredbe,
uz ili bez ugostiteljskih usluga, cirkus i dr.)

Članak 9.

Za privremeno korištenje površine u svrhu humanitarnih i odgojno-obrazovnih akcija, nema obveze plaćanja naknade za korištenje javne površine.

Članak 10.

Prodaja robe putem automata može se vršiti uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela općine Sveti Križ Začretje .

Članak 11.

Mjesečna visina naknade u paušalnom iznosu zaračunava se ovisno o kvadraturi štanda – za površinu :

– 1 – 3 m2 300 kn
– 3 – 6 m2
– 6 – 9 m2 400 kn
500 kn

Dnevna visina naknade u paušalnom iznosu zaračunava se ovisno o kvadraturi štanda – za površinu :

– 1 – 3 m2 50 kn
– 3 – 6 m2
– 6 – 9 m2 100 kn
150 kn

Za vozila
– parkirano osobno vozilo 50 kn
– kombi
– kamion 50 kn
100 kn

Dnevna visina naknade za ostale pokretne naprave:
1. ambulantna ugostiteljska kolica 90 kuna
2. peći za pečenje plodina 60 kuna
3. Prodaja putem automata 70 kuna
4. vrtuljak veliki 500 kuna
5. vrtuljak mali 300 kuna
6. cirkus 20 kuna po m2
7. šator 20 kuna po m2

Za vrijeme manifestacija sve naknade iz ovog članka uvećavaju se za 50 %. Prema odluci načelnika u svrhu privlačenja pojedinih turistički i gospodarski zanimljivih grana proizvoda moguće je umanjenje ili oslobođenje plaćanja naknada.

Članak 12.

U svrhu razvoja poljoprivrede i gospodarstva Obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja općine Sveti Križ Začretje kada na Javnim površinama prodaju vlastite proizvode oslobođena su plaćanja naknade.

Članak 13.

Pravne ili fizičke osobe mogu organizirati sajam, sezonsku prodaju proizvoda ili prigodnu prodaju za vrijeme manifestacija na vlastitom zemljištu.

PRODAJA PUTEM KIOSKA
Članak 14.

Ovom odlukom određuju se lokacije i pravila postavljanja kioska na zemljištu u vlasništvu Općine i na javnim površinama.
Pod javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se javna dobra u općoj uporabi
na upravljanju Općine i površine javne namjene na kojima se okupljaju, zadržavaju i prolaze
građani, odnosno koje služe neposredno za javne svrhe, a održava ih Općina.

Članak 15.

Kioskom se u smislu ove Odluke, smatra, privremena, estetski oblikovana građevina gotove konstrukcije, građevinske bruto površine do ¬¬12 m2, što se u cijelosti ili u dijelovima može prenositi i postavljati pojedinačno, a služi za obavljanje trgovine na malo, prodaju dnevnih tiskovina, igara na sreću, prehrambenih proizvoda, jednostavnih ugostiteljskih usluga, karata, promocijskog materijala, duhanskih proizvoda, bezalkoholnih pića i napitaka i drugih uslužnih djelatnosti.

Članak 16.

Odobrenje za zakup javne površine za postavljanje kioska mogu tražiti pravne i fizičke osobe, registrirane za djelatnosti koje se mogu obavljati u kiosku.

Članak 17.

Kiosci, kao elementi urbane opreme, moraju biti usklađeni s prostorom na koji se postavljaju. Ako se kiosci postavljaju u grupama (dva ili više), tada moraju biti međusobno
oblikovno usklađeni.

Članak 18.

Na zemljištu u vlasništvu Općine i na javnim površinama kiosci se postavljaju na lokacije koje odobrava Jedinstveni upravni odjel.
Kiosci se moraju postaviti tako da ne ometaju preglednost, promet i korištenje javnih površina, odnosno da ne ometaju promet vozila i da osiguraju nesmetan pješački promet.

Članak 19.

Kiosk gotove konstrukcije može se postaviti privremeno sukladno ovoj odluci i rješenju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Križ Začretje.
Kiosk mora biti izrađen od drvene ili metalne konstrukcije sa staklenom, drvenom ili metalnom ispunom. Konstrukcija i ispuna kioska je, u pravilu, smeđe odnosno druge slične pastelne boje koja nije upadljiva ni intenzivna , u pravilu usklađena sa bojom okolnih objekata ako oni postoje. Staklo, kao ispuna, mora biti u pravilu bezbojno, prozirno.
Kiosk mora imati kosi krov jednakih dužina (preporuča se dvostrešni ili višestrešni krov).
Na vanjske dijelove kioska nije dopušteno na vidljiv način montirati instalacije ili dijelove uređaja za ventilaciju i/ili klimatizaciju.

Članak 20.

Na kioske je moguće postaviti reklamni natpis (u daljnjem tekstu: natpis) veličine do 150 cm x 40 cm s imenom poslovnog subjekta ili obavijest o djelatnosti koja se obavlja u kiosku, bez mogućnosti isticanja bilo kakvih reklamnih poruka.
Natpis se postavlja plošno na sljedeće načine:
– paralelno s linijom prednje strane kioska iznad korisničkog dijela do visine gornjeg ruba kioska;
– paralelno s linijom prednje strane kioska iznad gornjeg ruba tako da ukupna visina montirane reklame ne prelazi 50 cm mjereno od gornjeg ruba kioska.
Po obliku natpis može biti: od pojedinačnih slova, ploča, svjetleća sandučasta reklama ili natpis ugrađen u izložni portal.
Natpis može imati ugrađenu rasvjetu koja ne emitira intenzivnu i prekomjernu svjetlost. (npr. jačina svjetlosti koja je dovoljna tek za vidljivost natpisa)
Uređaj za hlađenje bezalkoholnih pića i napitaka se mora nalaziti unutar montažnog objekta.
Korištenje sanitarnog čvora u nepokretnom objektu najmoprimac treba vremenski ugovoriti sa trećom stranom te primjerak tog ugovora prethodno dostaviti Općini. Takvo korištenje treba biti osigurano kontinuirano.

KIOSK NA TRGU HRVATSKE KRALJICE JELENE
Članak 21.

Kioskom na Trgu hrvatske kraljice Jelene smatra se, privremena, estetski oblikovana građevina gotove konstrukcije, građevinske bruto površine do ¬¬9 m2, što se u cijelosti ili u dijelovima može prenositi i postavljati pojedinačno, a služi za obavljanje trgovine na malo, prodaju dnevnih tiskovina, igara na sreću, prehrambenih proizvoda, karata, promocijskog materijala, duhanskih proizvoda, bezalkoholnih pića i napitaka i drugih uslužnih djelatnosti.

Članak 22.

Kiosk gotove konstrukcije može se postaviti privremeno na javnu površinu Trga hrvatske kraljice Jelene unutar dvorišta iza zgrade ˝ Stare škole ˝ uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.
Kiosk, kao element urbane opreme, svojim oblikovanjem mora biti usklađen s prostorom na koji se postavlja, odnosno Trgom.
Kiosk mora biti izrađen od drvene ili metalne konstrukcije sa staklenom, drvenom ili metalnom ispunom. Konstrukcija i ispuna kioska je, u pravilu, smeđe odnosno druge slične pastelne boje koja nije upadljiva ni intenzivna. Staklo, kao ispuna, mora biti u pravilu bezbojno, prozirno.
Kiosk mora imati kosi krov jednakih dužina (preporuča se dvostrešni ili višestrešni krov).

Članak 23.

Na vanjske dijelove kioska nije dopušteno na vidljiv način montirati instalacije ili dijelove uređaja za ventilaciju i/ili klimatizaciju. Iznimno je dozvoljeno izvesti ventiliranje na način da vanjska rešetka ima pokretne reške koje se otvaraju pod pritiskom ventiliranog zraka i u boji plohe na kojoj se nalazi s vanjske strane a sve pod izričitim uvjetom redovitog čišćenja takve reške s vanjske strane kao i nusprodukta koji izlaze van te vođenja evidencije o čišćenju.
Klimatizacijski uređaj se može montirati i koristiti unutar objekta sa sakupljanjem eventualnog kondenzata s unutarnje strane. Prema mikrolokaciji odvodnja kondenzata moguća kroz podnu konstrukciju direktnim putem u postojeći slivnik unutar gabarita objekta.
Javnu površinu moguće je zauzeti samo za postavljanje kioska, bez dodatnih polica i vitrina za izlaganje, osim polica s prodajne strane objekta, unutar dimenzija krovišta.
Na bočnom dijelu kioska nije dozvoljeno postavljanje osvijetljene vitrine (city light) kao ni u podnožju uslužne strane.
Napajanje kioska električnom energijom mora biti izvedeno u potpunosti podzemno te prema zahtjevima lokalnog distributera (HEP Zabok) i u vlastitoj režiji te kao posebni namjenski priključak. (Priključenje kabelom s krovne strane nije moguće)

Članak 24.

Za zakup zemljišta za postavu kioska plaća se zakupnina.
Zakupljeno zemljište ne može se dati dalje u podzakup.

Članak 25.

Mjesečna visina naknade u paušalnom iznosu zaračunava se ovisno o kvadraturi kioska – za površinu :

– do 6 m2 500 kn
– 6 m2 – 12 m2 700 kn

Trg hrvatske kraljice Jelene
– do 6 m2 600 kn
– 6 m2 – 9 m2 800 kn

Dnevna visina naknade u paušalnom iznosu zaračunava se ovisno o kvadraturi kioska – za površinu :

– do 6 m2 150 kn
– 6 m2 – 12 m2 300 kn

Trg hrvatske kraljice Jelene
– do 6 m2 200 kn
– 6 m2 – 9 m2 400 kn

Članak 26.

U vrijeme tematskih sajmova , izložbi, manifestacija, blagdani i sl. moguće je postavljanje kioska uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela prema cjeniku iz Članka 25.
U vrijeme tematskih sajmova, izložbi, manifestacija, blagdana i sl. moguće je postavljanje kioska i na drugim lokacijama osim one navedene u članku 21. ove odluke.
Odobrenje za postavljanje takvog kioska izdaje Jedinstveni upravni odjel, uz naplatu naknade iz članka 25. ove Odluke.
Kiosk iz stavka 1. ovog članka svojim izgledom i dimenzijama ne mora u potpunosti zadovoljavati uvjete propisane čl. 21.-čl. 23. ove Odluke.

Članak 27.

Zakupnik s kojim je zaključen ugovor o zakupu zemljišta dužan je u roku od tri mjeseca od sklapanja ugovora:
– o svom trošku urediti lokaciju za postavljanje kioska, nabaviti i postaviti kiosk, te snositi troškove priključenja na komunalne objekte i uređaje,
– ishoditi dokumentaciju potrebnu za obavljanje određene djelatnosti u kiosku, koja mu je potrebna prema posebnim propisima,
– započeti s obavljanjem djelatnosti u kiosku, u skladu s posebnim propisima.

Članak 28.

Zakupnik je dužan održavati kiosk urednim i u ispravnom stanju, a okoliš čistim u skladu s odredbama Odluke o komunalnom redu.
Za obavljanje djelatnosti izvan kioska, potrebno je ishoditi prethodnu suglasnost nadležnog upravnog tijela. Suglasnošću se utvrđuju uvjeti i rok korištenja zemljišta izvan kioska.
Po prestanku zakupa, zakupnik nema pravo na povrat sredstava uloženih za osposobljavanje zemljišta za postavu kioska i obavljanje djelatnosti.

Članak 29.

Zakup zemljišta za postavljanje kioska prestaje:
– istekom ugovorenog vremena na koje je zemljište dano u zakup,
– raskidom ugovora o zakupu,
– sporazumom,
– prestankom pravne osobe ili zatvaranjem obrta,
– smrću fizičke osobe zakupnika.

Članak 30.

Općina može, u svako doba, jednostrano raskinuti ugovor o zakupu zemljišta u sljedećim slučajevima:
– ako zakupnik bez opravdanog razloga ne postavi kiosk odnosno ne započne s obavljanjem djelatnosti u kiosku u skladu s posebnim propisima u roku od tri mjeseca od sklapanja ugovora o zakupu,
– ako zakupnik postavi kiosk koji veličinom, oblikom ili vanjskim izgledom ne odgovara ovoj Odluci,
– ako zakupnik ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti u kiosku u skladu s posebnim propisima,
– ako zakupnik u kiosku dulje od tri mjeseca ne obavlja djelatnost, mada uredno plaća svoje obveze,
– ako zakupnik pravovremeno ne plaća zakupninu i ostale obveze prema Općini vezane uz zakup zemljišta,
– ako zakupnik da zemljište u podzakup,
– ako zakupnik obavlja u kiosku djelatnost koja nije navedena u ugovoru u zakupu,
– ako zakupnik poveća kiosk, odnosno poveća samoinicijativno površinu korištenja zemljišta,
– privođenje zemljišta njegovoj osnovnoj namjeni određenoj prostornim planom.
Ugovor se smatra raskinutim danom dostave jednostrane izjave o raskidu ugovora
zakupniku.
Zakupnik može, u svako doba, podnijeti zahtjev za raskidom ugovora bez navođenja
posebnog razloga, s time da je dužan podmiriti dospjele obveze prema Općini.

Članak 31.

Po prestanku zakupa na jedan od načina iz članka 20. ove Odluke, zakupnik je dužan u
roku od 30 dana ukloniti kiosk sa zemljišta koje je imao u zakupu, o vlastitom trošku.
U slučaju da zakupnik ne ukloni kiosk, kiosk će se ukloniti rješenjem komunalnog redara o uklanjanju kioska. Kiosk uklonjen na način iz stavka 2. ovoga članka zakupnik je dužan preuzeti u roku 30 dana od dana uklanjanja, s time da je dužan prethodno podmiriti zakupninu i trošak koji je nastao uklanjanjem i čuvanjem kioska. Ako zakupac ne preuzme kiosk u roku od 30 dana i ne podmiri sve obveze prema Općini, kiosk će se prodati radi namirenja troškova i duga zakupnine.

Člankom 32.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši komunalni redar. U provođenju nadzora nad ovom Odlukom komunalni redar ima ovlasti propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Rješenjem o uklanjaju kioska komunalni redar naredit će uklanjanje kioska:
– ako zakupnik po prestanku ugovora o zakupu ili po isteku odobrenja upravnog tijela nije u roku uklonio kiosk,
– ako je kiosk postavljen bez ugovora o zakupu zemljišta, odnosno protivno planu rasporeda kioska,
– ako je kiosk postavljen bez ili protivno odobrenju upravnog tijela.

POKRETNA PRODAJA

Članak 33.

Svakodnevna prodaja putem pokretnih trgovina može se obavljati u naseljima, na javnim površinama, parkirališnim površinama,ugibalištima i na privatnim površinama uz suglasnost vlasnika parcele, uz uvjet da ne remete sigurnost prometa.

KAZNENE ODREDBE

Članak 34.

Osoba kojoj je izdano odobrenje u skladu s odredbama ove Odluke dužna se pridržavati odredaba Odluke o komunalnom redu, te posebnih propisa koji uređuju djelatnost trgovine.

Članak 35.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi gospodarska inspekcija i komunalni redar Općine Sveti Križ Začretje. U provođenju nadzora nad ovom Odlukom komunalni redar ima ovlasti propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Članak 36.

Novčanom kaznom od 2000,00 do 5000,00 kuna, kaznit će se pravna osoba, počinitelj prekršaja, koja obavlja prodaju izvan mjesta propisanih ovom odlukom.
Za počinitelja prekršaja iz prethodnog stavka kaznit će se i odgovorna fizička osoba u pravnoj osobi od 200,00 do 500,00 kuna.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba – obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2000,00 kuna.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenih zemljišta za postavljanje pokretnih naprava (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 9/95 ) , Odluka o kriterijima za utvrđivanje zakupnine za postavljanje kioska i drugih pokretnih naprava (Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije broj 4/00 ), Odluka o visini zakupa na javnim površinama i neizgrađenom zemljištu za postavljanje kioska (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije 4/00, 6/00 i 10a/01), Plan rasporeda kioska i drugih pokretnih naprava ( Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije 6/00, 9/03, 10/05 i 14/10 ) i Odluka o utvrđivanju mjesta za prodaju robe na klupama putem pokretnih prodavača 6/04, 12/05 i 14/10 ).

Članak 38.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Krapinsko zagorske.

Predsjednik Općinskog vijeća
Branko Kos

 

Odluku o izmjeni Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti OVDJE !