Koncesije

Na području Općine Sveti Križ Začretje putem dodjele koncesije mogu se obavljati sljedeće komunalne djelatnosti:
1. prijevoz putnika u javnom prometu
2. sakupljanje i odvoz komunalnog otpada
3. odlaganje komunalnog otpada
4. obavljanje dimnjačarskih poslova

Pod prijevozom putnika u javnom prometu razumijeva se prijevoz putnika autobusom na linijama unutar zona koje utvrđuje načelnik Općine Sveti Križ Začretje.

Pod sakupljanjem i odvozom komunalnog otpada razumijeva se skupljanje i odvoz komunalnog otpada od fizičkih i pravnih osoba s područja Općine Sveti Križ Začretje na uređena odlagališta utvrđena prema posebnim propisima.

Pod odlaganjem komunalnog otpada razumijeva se obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje odlagališta na temelju posebnih propisa.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

U skladu sa zakonskim odredbama Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje dodijelilo je dvije koncesije kako slijedi:

1. KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

LEUŠTEK j.d.o.o.
za dimnjačarske usluge
Ulica Zagorske brigade 30
Poznanovec
OIB: 61974650944
Kontakt: Danijel Leuštek  091 722 21 24
Fax 049 208 310
e-mai: danijel.leustek79@gmail.com

Cjenik usluga možete preuzeti ovdje.

Opće uvjete poslovanja možete preuzeti ovdje.

2. KONCESIJA ZA SAKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

Koncesionar:
EKO FLOR PLUS d.o.o.
Mokrice 180c
49 243 Oroslavje
Matični broj:
01601024
OiB:
50730247993
E-mail:
info@eko-flor.hr
web: www.eko-flor.hr

KONTAKT TELEFONI:
CENTRALA
Tel. +385 49 587 810
Tel. +385 49 587 811
Fax. +385 49 249 240

URED UPRAVE
Tel. +385 49 587 811
Fax. +385 49 249 240

REKLAMACIJE NA USLUGE
Tel. +385 49 587 831
Tel. +385 49 587 837
Tel. +385 49 587 840

RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE- REKLAMACIJE NA RAČUNE
Tel. +385 49 587 814, – Reklamacije na račune i opomene
Tel. +385 49 587 835, – Reklamacije na račune i opomene
Tel. +385 49 587 813, – Reklamacije na račune i opomene
Tel. +385 49 587 839, – Reklamacije na račune i opomene
Tel. +385 49 587 812, – Reklamacije na račune i opomene
Tel. +385 49 587 832, – Reklamacije na račune i opomene
Tel. +385 49 587 824 – Kompenzacije

PRODAJA I MARKETING
Tel. +385 49 587 838, 832
Fax. +385 49 587 844
e-mail: prodaja@eko-flor.hr

RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
Tel. +385 49 587 814, 832, 813 – Reklamacije na račune i opomene
Tel. +385 49 587 824 – Kompenzacije