Odgovori na najčešće postavljena pitanja i način podnošenja upita građana i medija

NAJČEŠĆA POSTAVLJENA PITANJA I ODGOVORI
1. Kako mogu ostvariti pravo na pomoć za novorođeno dijete?
Općina Sveti Križ Začretje za svako novorođeno dijete koje ima prebivalište na području Općine Sveti Križ Začretje isplaćuje jednokratnu naknadu u iznosu od 2.000,00 kn.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenčad može se ostvariti:
– ako je barem jedan roditelj državljanin Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalištem u Općini Sveti Križ Začretje,
– ako dijete ima prebivalište na području Općine Sveti Križ Začretje,
– ako se pisani zahtjev podnese u roku od 6 mjeseci od rođenja djeteta.
Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje novčane pomoći, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:
– izvadak iz matice rođenih za novorođeno dijete,
– uvjerenje o prebivalištu za novorođeno dijete,
– uvjerenje o prebivalištu za podnositelja zahtjeva,
– presliku kartice tekućeg računa.

2. Posjet muzeju Žitnica
Muzej Žitnica može se posjetiti uz prethodnu najavu u Općinu Sveti Križ Začrejte. Detaljne informacije mogu se dobiti na broj telefona 049 227 764 ili na e-mail: info@sveti-kriz-zacretje.hr.

NAČIN PODNOŠENJA UPITA GRAĐANA I MEDIJA
Građani i mediji mogu svoje upite postaviti:
• poštom na adresu:
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČERTJE
TRG HRVATSKE KRALJICE JELENE 1
49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE
• putem faxa na broj 049 227 850

• putem telefona na broj 049 227 764

• e-mailom na adresu: info@sveti-kriz-zacretje.hr