Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Sveti Križ Začretje za pedagošku 2024./2025. godinu

Na temelju članka 20. Stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,  94/13, 57/22. i 101/23.), članka 18. Statuta Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje, KLASA:601-02/23-02/004, URBROJ:2197-53-01-23-1 od 19. rujna 2023.g., Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Sveti Križ Začretje, KLASA:601-01/20-01/008, URBROJ:2197/04-04-20-12 od 14.prosinca 2020.g, Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Sveti Križ Začretje, KLASA:601-02/05-22-01/06, URBROJ:2197-53-22-4 od 25.travnja 2022.g. i Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Sveti Križ Začretje, KLASA:601-02/05-23-01/03, URBROJ:2197-53-23-6 od 24.ožujka 2023.g., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje, na svojoj 49. sjednici održanoj dana 23. travnja 2024. godine donosi

ODLUKU O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA PEDAGOŠKU 2024./2025. GODINU