Mjesni odbori

Mjesni odbor osniva se statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja, odnosno grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja). Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani i njihove organizacije i udruženja te druga tijela određena u statutu općine, odnosno grada. Statutom općine, u skladu sa zakonom, uređuje će se postupak davanja inicijative i podnošenja prijedloga za osnivanje mjesnog odbora, djelokrug i ovlasti tijela mjesnog odbora, utvrđivanje programa rada mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora, način financiranja njihove djelatnosti, obavljanje administrativnih i drugih poslova za njihove potrebe te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje njihovih prava i obveza utvrđenih zakonom, statutom i drugim općim aktom predstavničkog tijela. Statutom, odnosno drugim općim aktom općine uređuju se sva pitanja vezana uz izbore i obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora. Statutom općine, odnosno grada može se mjesnom odboru povjeriti obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga općine ili grada, koja su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana na području mjesnog odbora.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira. Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje predstavničko tijelo općim aktom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Na području Općine Sveti Križ Začretje djeluje 19 mjesnih odbora:
1) Mjesni odbor Štrucljevo – Pustodol Začretski za područje naselja Štrucljevo i dio naselja Pustodol Začretski od kčbr. 1 do kčbr. 18;
2) Mjesni odbor Sekirišće za područje naselja Sekirišće;
3) Mjesni odbor Temovec za područje naselja Temovec;
4) Mjesni odbor Klupci – Donja Pačetina V za područje naselja Klupci od kčbr. 55 do kčbr. 101 i dijela naselja Donja Pačetina od kčbr. 93 do kčbr. 113, bez kčbr. 96;
5) Mjesni odbor Zleć za područje naselja Zleć;
6) Mjesni odbor Kozjak Začretski – Komor Začretski za područje naselja Kozjak Začretski i Komor Začretski;
7) Mjesni odbor Švaljkovec – Vrankovec – Galovec Začretski za područje naselja Švaljkovec, dio Vrankovca od kčbr. 34 do kčbr. 86, te dio Galovca Začretskog od kčbr. 57 do kčbr. 83;
8) Mjesni odbor Dukovec za područje naselja Dukovec od kčbr. 1 do kčbr. 80;
9) Mjesni odbor Donja Pačetina III – Završje Začretsko za područje naselja Donja Pačetina od kčbr. 114 do kčbr. 197 i naselja Završje Začretsko;
10) Mjesni odbor Brezova i Mirkovec za područje naselja Brezova i Mirkovec;
11) Mjesni odbor Pustodol Začretski – Donja Pačetina IV za područje naselja Pustodol Začretski od kčbr. 19 do kčbr. 80 i dio naselja Donja Pačetina od kčbr. 83 b do kčbr. 92;
12) Mjesni odbor Ciglenica Zagorska I za područje naselja Ciglenica Zagorska od kčbr. 1 do kčbr. 60 F;
13) Mjesni odbor Ciglenica Zagorska II za područje naselja Ciglenica Zagorska od kčbr. 61 do kčbr. 158;
14) Mjesni odbor Donja Pačetina II za područje naselja Donja Pačetina od kčbr. 40 c do kčbr. 83 a i kčbr. 96;
15) Mjesni odbor Donja Pačetina I (Kučkovečki, Lovrenčići) za područje naselja Donja Pačetina od kčbr. 1 do kčbr. 40 b;
16) Mjesni odbor Galovec Začretski – Dukovec za područje naselja Galovec Začretski od kčbr. 1 do kčbr. 56 i dijela naselja Dukovec od kčbr. 80 a do kčbr. 82;
17) Mjesni odbor Sveti Križ Začretje za područje mjesta Sveti Križ Začretje;
18) Mjesni odbor Vrankovec za područje naselja Vrankovec od kčbr. 1 do kčbr. 33;
19) Mjesni odbor Kotarice za područje naselja Kotarice.

Pravila o radu mjesnih odbora možete pogledati OVDJE.
Popis predsjednika i zamjenika predsjednika mjesnih odbora možete pogledati OVDJE !