Akti Općine

Javna nabava za 2014.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 44. Statuta Općine Sveti Križ Začretje (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 5/13) Općinski […]

Vodoopskrba i odvodnja

Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine možete preuzeti OVDJE ! Odluku o naknadi za razvoj na uslužnom području možete preuzeti OVDJE !

Socijalna skrb

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 550-01/15-01/15 URBROJ:2197/04-01-15-2 Sveti Križ Začretje, 16.07.2015. godine Na temelju članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ […]

Komunalna naknada

Odluku o komunalnoj naknadi možete preuzeti OVDJE Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade možete preuzeti OVDJE

Porezi

Odluku o porezima Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti ovdje (Odluka o izmjenama). Odluku o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu možete preuzeti ovdje.

Poslovnik

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Sveti Križ Začretje možete skinuti na OVDJE. Poslovnik o izmjeni i dopuni Poslovnika možete preuzeti OVDJE.

Statut

Statut Općine Sveti Križ Začretje možete preuzeti na ovom linku – Statut Općine Sveti Križ Začretje