Proračun Općine Sveti Križ Začretje za 2023. godinu

Odluka o proračunu Općine Sveti Križ Začretje za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje Proračuna 

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje izgradnje vodovodne mreže

Program javnih potreba u kulturi Općine Sveti Križ Začretje za 2023. godinu

Program javnih potreba u športu Općine Sveti Križ Začretje za 2023. godinu

Odluka o raspodjeli sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2023. godini

Socijalni program za 2023. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada  u prostoru na području Općine Sveti Križ Začretje za 2023. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

Program utroška dijela turističke pristojbe za 2023. godinu

Financijski izvještaji I-III

Bilješke I-III

Financijski izvještaji I-VI

Bilješke I-VI

Konsolidirani financijski izvještaji I-VI

Konsolidirane bilješke

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2023. godine

Obrazloženje

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01.01.-30.06.2023.

Izvještaj o zaduživanju Općine na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje 01.01.-30.06.2023.

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima za razdoblje 01.01.-30.06.2023.

Izvješće o radu načelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2023.

Financijski izvještaji I-IX

Bilješke I-IX

Odluka o I. izmjeni proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2023. godinu

Pregled dodijeljenih bespovratnih sredstava, sponzorstva, donacija i drugih pomoći tijekom 2023. godine

Financijski izvještaji I-XII

Bilješke I-XII

Konsolidirani financijski izvještaji I-XII

Konsolidirane bilješke